2016-03-13                                                         Årsmötesprotokoll             

Protokoll fört vid Odensholms byalags årsmöte 2016-03-12

            Mötet hölls i Österledskyrkan i Uppsala. 51 vuxna och 3 barn var närvarande.

 

1. Mötets öppnande
Saga Adolfsson berättade om byalaget, hälsade alla gamla och nya medlemmar välkomna, och förklarade byalagets 23:e årsmöte öppnat.

 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Owe Fahlström valdes till mötesordförande och Lotta Odmar valdes till mötessekreterare.


3. Val av justeringsmän
Christina Erkas och Britt-Inger Persson valdes till justeringsmän.

4. Godkännande av kallelse till årsmötet
Årsmötet beslutade att mötet var behörigt sammankallat.

5. Föredragning av verksamhetsberättelsen
Saga Adolfsson berättade om verksamheten under det gångna året.                            Bilaga 1.
Inga frågor eller synpunkter fanns angående verksamhetsberättelsen.

 

6. Föredragning av årsredovisning, balans och resultaträkning
Kassarapport samt Resultaträkning redogjordes för av Mats Erkas. Under 2015 redovisar både fonden för Jesu Kapell och byalaget ett överskott. Tillgångar vid årets slut är på medlemskontot är 28 391 Kr och på fonden för Jesu Kapell är tillgångarna 87 970 Kr. Mats informerar om att det är viktigt att ange om medel ska gå till fonden eller byalagets kassa vid gåvor till byalaget.
Inga synpunkter fanns angående den ekonomiska redovisningen.


7. Revisorernas berättelse
Gunnar Ekman har granskat årsredovisningen för byalaget och för fonden för Jesu Kapell samt lämnat revisionsberättelsen. Gunnar Ekman rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade, med stöd av revisionsberättelsen, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.


9. Val av styrelse, suppleanter och kontaktmän för 2016
Årsmötet beslutade att välja följande som:

Ordförande: Saga Adolfsson, vald för 1 år, omval.

Sekreterare: Lotta Odmar, vald för 1 år, omval.
Kassör: Mats Erkas vald för 1 år, omval.

Ledamöter: Göran Hoppe, Lennart Marks och Annette Brus valda för 1 år, omval.
Nyval av Jens Sjölander, Frans Sjölander och Evelina Brus, alla för 1 år.
Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus och Jan Odmar valda för 1 år, omval.
Kontaktmän: För Nibondas: Kalle Brus blir suppleant. Årsmötet konstaterar att den ordinarie platsen som  kontaktman för Niggors är vakant. För övriga gårdar är det inga ändringar.

                                                                                                                                         Bilaga 2

 

10. Val av revisor och revisorssuppleant för 2016
Vår mångåriga revisor Gunnar Ekman slutar i och med utgången av 2015.
Årsmötet beslutade att välja Mats Karlgren som Revisor och Andreas Tangen som Revisorssuppleant:

11. Fråga om behörighet för ordförande och kassör att, var för sig, teckna firma år 2016
Årsmötet beslutade att som behöriga att teckna Odensholms byalags firma, var för sig, är ordförande Saga Adolfsson och kassören Mats Erkas.

12. Fastställande av medlemsavgift för 2017.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften som tidigare ska vara 150 Kr per år/medlem, men högst 400 Kr per familj som är bosatta på samma adress.

13. Övriga frågor
- Hembygdsgården
Saga berättar att Lea Stroh har fått information från Marika Meister på Nuckö kommun: Kommunen har nu fått överfört till sig en del av Bien från staten. Kommunen har fått betala till staten för marken. Vi får nu vänta på att ett beslut ska tas på fullmäktige. Förslaget är att vi föreslås få bygga på Erkas gård och Bergström/Koppel på Nibondas gård. Byalagets inriktning är att vi tar en sak i taget och att inriktningen är först att tomten kan disponeras av byalaget. Efter det kan inriktningen vara att vi bygger ett enkelt hus att bo i och därefter kan vi gå vidare med planen att restaurera Erkas ladugård.

- Sommarresa 2016
Mats berättar: Nu är vi färdiga med kapellprojektet kan denna sommar samlas runt att ge möjlighet för fler medlemmar att uppleva ön i sin egen takt. Byalaget planerar att ordna båtturer t o r till Odensholm från Derhamn under vecka 26. Vi planerar att ordna dagsresor tur och retur den 29 juni och den 30 juni. Man kan åka på en dagsresa eller stanna över natten. Det går bra att tälta eller övernatta i Nuckö kommuns informationshus. Ett fint tillfälle att uppleva ön och göra det till sin egen upplevelse. Intresserade fick på årsmötet skriva upp sig på en lista. Några var intresserade av att åka senare i juli.
Byalaget återkommer snart med mer närmare information till alla om sommarresan. Christina informerar om hotellet i Derhamn, Dirhami guest house. Lotta ska göra en sammanställning om boende i Derhamn med omnejd samt tips om resan till Estland. Vi återkommer till alla med denna information.

- Sång- och dansfestivalen i Hapsal
Annette och Christina informerar om Estlandssvenskarnas sång- och dansfestival i Hapsal den 2 juli, där de deltar i SOV:s sångkör.

- Byalagets insamling för Röda Korset "Från flykting till flykting"
Mats berättar om bakgrunden till insamlingen och varför det är viktigt för framtiden. Vi är nära målet med vår insamling, som är 10 000 Kr. Insamlingen pågår till den 31 mars.
Vi fick dessutom 1340 Kr som vi samlade in i Röda Korsets bössor på Pubkvällen i höstas.

- Förvaltningsreformen
Göte Brunberg informerar om Förvaltningsreformen som pågår i Estland. Den innebär att små kommuner som Nuckö kommun kommer att slås ihop med andra kommuner inom ett par år.
Det är då troligt att det bättre för oss att det går att slutföra övertagandet av tomten på Odensholm innan det blir en ny kommun.
En fråga ställdes om planerna för hembygdsgården: Saga berättade att vi håller på att bilda en filial till byalaget i Estland för att kunna gå vidare med tomten och planen för hembygdsgården.

14. Mötets avslutande
Saga Adolfsson och Owe Fahlström tackade alla och förklarade årsmötet avslutat.

 

Vid protokollet:      

 

 

 

Lotta Odmar                                                       Owe Fahlström                   

Mötessekreterare                                                 Mötesordförande                                                            

 

Justeras:  datum      /       - 2016,                           datum      /        -2016          

 

 

 

 

Christina Erkas                                                    Britt-Inger Persson

Justeringsman                                                     Justeringsman
Bilaga 1
, Verksamhetsberättelse Odensholms byalag 2015
 En sammanfattning av händelser och aktiviteter under året.

 

Styrelse under året har varit:

Ordförande: Saga Adolfsson, Sekreterare: Lotta Odmar, Kassör: Mats Erkas.

Ledamöter: Owe Fahlström, Göran Hoppe, Lennart Marks, Christina Erkas och Annette Brus. Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus, Jan Odmar och Martin Nilsson.

Revisor: Gunnar Ekman kvarstår under 2015, eftersom ny revisor inte kan utses av styrelsen, utan ska väljas på årsmötet.

Kontaktmän: Håkan Luks blir ordinarie kontaktperson för Stavas, övriga gårdar inga förändringar.

Styrelsemöten: Tre protokollförda styrelsemöten har hållits under det gångna året.  
Medlemsantal: Antalet betalande medlemmar 2015 uppgår till 112 st.

Årsmötet 2015:
Den 14 mars var vi 48 vuxna och 6 barn på årsmötet i Uppsala. Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls, vi berättade mer om planerna för hembygdsgården, visade foton från utflykten till Ormön i augusti 2014 och från sommarresan till Odensholm. 
Marianne Brus berättade för oss om de första resorna till Estland som de gjorde under 1970-talet. Det var rörande, intressanta och roliga minnen. God mat fick vi: hemgjorda pajer, hemkokt surkål, och hembakta kakor. Vi tackar byalagets kockar, bagare, kökspersonal, tekniker och alla som hjälpt till. Vi sjöng de gamla stämningsfulla sångerna tillsammans. Tid för mingel var det också!

 

Ekonomisk situation:
Odensholms byalag har från Kulturförvaltningen i Estland erhållit ett bidrag på 1000 euro till slutfasen av kapellprojektet 2015. Pengarna användes för båttransporter mellan Derhamn och Odensholm samt transport av sten till murbygget. Redovisning av bidraget är gjord till Kulturförvaltningen.

 

Färdigställande av kyrkogårdsmuren:

Vi var 20 personer på ön under veckan den 20-25 juli. Mycket blåsigt väder var det med kraftigt regn när flera talkodeltagare anlände på måndagen, men annars mest soligt under veckan. Vindstyrkan var hela 19 m/s uppe vid fyren på onsdagsmorgonen. Ett par lass sten var framkört när vi kom till ön på söndagen. Vi var sedan med och plockade och hämtade flera lass sten till. Hela kyrkogårdsmuren är nu färdigbyggd. En rapport är skriven och skickad till Nuckö kommun, Naturvårdsmyndigheten och Riksantikvarieämbetet. Vi har tagit bort staketet runt gravstenarna så att fåren kan beta där. Kapellet och gravgården är nu mer som en helhet när muren går runt hela gravgården.

Klockstapeln blev också rejält tjärad så det ska räcka flera år framåt.

  

Naturvårdsmyndighetens utställning (beställd från Aibolands museum) om Odensholms kultur och historia har Göran Hoppe varit med och arbetat fram. Den finns nu att se i den gamla fyrmästarbostaden. Det ska vara en permanent utställning och det är en mycket bra formulerad och presenterad information på estniska och svenska, med fina foton och dokument. Det är 6 planscher och det ska bli 11 st när det är klart.

.

Hembygdsgård I maj fick vi information om att kommunen ska få överta markområdet ”Erkas smigårn” från staten. Nuckö kommun skulle då betala ca 65% av 12 000 euro till staten. Då kan Nuckö kommun fastställa detaljplanen och tomterna och gå vidare med processen. Marika Meister har sagt till Lea Stroh att hon tror det ska bli möjligt för oss att överta och disponera Erkas tomt, men vi väntar ännu på besked. Styrelsen anser att det är viktigt för framtiden att tomten kan bebyggas av Odensholms byalag.

 

Odensholms byalag ordnade en pubkväll i SOV: s lokal på Roslagsgatan den 9 oktober.

Ca.50 personer deltog under kvällen. Vi hade olika sorters estnisk öl, vin och en blandad buffé. Därtill underhållning och allsång.

För ett gott syfte och utifrån vårt estlandssvenska arv av flykt, har byalaget startat en insamling till Röda Korset som pågår till den 31 mars 2016 -Från flykting till flykting-.

Vi samlar in pengar till Röda korsets arbete med att hjälpa människor i den historiskt stora flyktingkris som nu råder och samlade under pubkvällen in 1340 kr till Röda Korset. Överskottet från pubkvällen blev 880 kr till Odensholms byalag.

 

Kustbon: Lotta Odmar har skrivit ”Odensholmsspalten” samt några andra artiklar  i de fyra nummer av Kustbon som utkommit under året.

 

Hemsidan: Nås på www.odensholm.se och uppdateras kontinuerligt av Lotta och Jan Odmar.


Bilaga 2

Odensholms byalags kontaktmän 2016:


GÅRD                ORDINARIE                                           SUPPLEANTER

BRUS                   Owe Fahlström                                           Annette Brus
                                      Länna Hammarby 1                                                    Åsvägen 6
                                     
761 93 Norrtälje                                                           169 53 Solna
                                      0176-266059                                                                08-58012286STAVAS              Håkan Luks                                                Agnes Jansson
                                      Svia byväg 28                                                               Lindhemsvägen 37
                                      755 94 Uppsala                                                            194 51 Upplands Väsby
                                      018-317171                                                                  08-59033198


ERKAS                Lotta Odmar                                               Christina Erkas
                                      Utsiktsvägen 14                                                           Mossvägen 103

                       619 91 Trosa                                                                141 44 Huddinge

                       08-7114524                                                                 08-7111463

 

GREIS                 Olof Greis                                                    Ingemar Greis
                               Torpängen, Irsta                                                              Femörsväg. 14 B
                               725 97 Västerås                                                               613 35 Oxelösund
                               021-7702521                                                                  
0155-97777


MARKS               Lennart Marks                                             Klara Svensson
                                Safirgången 52                                                               St Björnens gata 186
                                135 49 Tyresö                                                                 136 64 Haninge
                                08-7702521                                                                    08-7451555


NIGGORS           Vakant                                                        Bengt Westerblom
                                                                                                                          Sibeliusgången 40              
                                                                                                                          164 76 Kista                        
                                                                                                                          08-7529062                         

NIBONDAS         Ivar Brus                                                     Kalle Brus
                                 Skolgatan 18                                                                  Boda 1935 Singö
                                 740 71 Öregrund                                                           760 45 Grisslehamn
                                 0173-30557                                                                   0175-12055

 

Efter den formella delen av årsmötet:
Avtackning av avgående styrelseledamöter. Owe Fahlström, Christina Erkas och Martin Nilsson slutar nu i styrelsen efter mångårigt förtjänstfullt och uppskattat arbete och engagemang för byalaget.
De avtackades med varsin orkidé och ett litet tal.
-  Vi visade foton från sommarresan 2015.

- Sedan blev det mat, fika och mingel !

Som vanligt fanns möjlighet att titta på, och få, foton, kartor, CD-skivor bl a ”Hildas minnesbok”, ”Sigges brev”, historik-häften, med mera, och lämna ett bidrag till byalagets fortsatta verksamhet  och till Byalagets insamling för Röda Korset "Från flykting till flykting".


Som alltid fick vi god mat, denna gång en god soppa med tillbehör, bröd, fika och hembakta kakor. Vi tackar byalagets kockar, bagare, kökspersonal, tekniker och alla som hjälpt till med olika saker, så mycket! Vi sjöng de gamla stämningsfulla sångerna tillsammans, och tackar kapellmästare Bertil Adolfsson och Thord Jansson på saxofon för proffsig fin musik!