Huddinge 2013-03-11                                                             Årsmötesprotokoll                                                                  Protokoll fört vid Odensholms byalags årsmöte 2013-03-09

            Mötet hölls i Österledskyrkan i Uppsala. 45 medlemmar var närvarande .

 

1. Mötets öppnande
Saga Adolfsson hälsade alla välkomna och förklarade byalagets 20:e årsmöte öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Owe Fahlström valdes till mötesordförande och Lotta Odmar valdes till mötessekreterare.


3. Val av justeringsmän
Christina Erkas och Britt-Inger Persson valdes till justeringsmän.

4. Godkännande av kallelse till årsmötet
Årsmötet beslutade att mötet var behörigt sammankallat.

5. Föredragning av årsberättelsen samt årsredovisningen
Saga Adolfsson berättade om verksamheten under det gångna året.                            Bilaga 1.
Kassarapport samt Resultaträkning redogjordes för av Saga.
Inga synpunkter fanns angående verksamhetsberättelsen eller kassarapporten.


6. Revisorernas berättelse
Gunnar Ekman har granskat årsredovisningen för byalaget och för fonden för Jesu Kapell samt lämnat revisionsberättelsen.
Gunnar Ekman rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

7. Fastställande av balansräkningen
Balansräkningen redogjordes för av Saga.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade, med stöd av revisionsberättelsen, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.


9. Val av styrelse och suppleanter för 2013:
Årsmötet beslutade att välja följande som:

Ordförande: Saga Adolfsson, vald för 1 år.

Sekreterare: Lotta Odmar, vald för 1 år.
Kassör: Owe Fahlström, vald fram tills det konstituerande styrelsemötet den 5 maj 2013. Därefter utses en ny kassör av styrelsen.

Ledamöter: Owe Fahlström, Göran Hoppe, Lennart Marks, Christina Erkas, Mats Erkas och Annette Brus valda för 1 år.
Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus, Jan Odmar och Martin Nilsson valda för 1 år.
Kassör utses inom styrelsen för 1 år.
Kontaktmän:                                                                                                Bilaga 2


10. Val av revisor och revisorsuppleant för 2013
Årsmötet beslutade att välja följande som:
Revisor:
Gunnar Ekman, vald för 1 år

Revisorssuppleant : Annelie Erkas, vald för 1 år.

11. Fråga om behörighet för ordförande och kassör att, var för sig, teckna firma
Årsmötet beslutade att som behöriga att teckna Odensholms byalags firma, var för sig, är ordförande Saga Adolfsson, pnr xxxxxxx
 och kassören Owe Fahlström, pnr xxxxxxxxx. Owe Fahlström är behörig att teckna firman tills styrelsen utser en ny kassör på sitt konstituerande
 styrelsemöte den 5 maj 2013.

12. Fastställande av medlemsavgift för 2014
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska fortsätta att vara 100 Kr per år.

13. Fråga om reviderade stadgar, enligt förslag från årsmötet 2012
Årsmötet beslutade att anta de nya stadgarna för föreningen som presenterades på årsmötet 2012.
Ingen hade några synpunkter.                                                                                                                                                   Bilaga 3

14. Övriga frågor
- Anmälan av ordförandebeslut, lån från byalagets kassa till fonden för Jesu Kapell
Saga anmälde att 15 000 Kr lånades ut från byalagets kassa till fonden för Jesu Kapell i augusti 2012, för att kunna betala den sista fakturan från restaureringsfirman. Lånet återbetalades under hösten 2012.

- Fråga om överföring av pengar från byalagets kassa till fonden för Jesu Kapell
Saga föreslog att 20 000 Kr överförs från byalagets kassa till fonden för Jesu Kapell. Årsmötet beslutade att bifalla förslaget.

- Fråga om sommarresa 2013, ska vi ha en bestämd vecka varje år?
Årsmötet diskuterade om vi ska åka en bestämd vecka varje år, förslagsvis kring midsommar. Sommarresan för 2013 blir preliminärt veckan före midsommar. Det kommer att anslås på hemsidan.

- Hur går vi vidare?
Vi tycker att det är viktigt att vi även i fortsättningen har kvar en plats på Odensholm för de kommande generationerna och att vi vill vara delaktiga i Odensholms utveckling.
-Saga, Göran och Lotta berättar om att vi vill undersöka möjligheterna att bygga ett hus i Bien för byalaget. Medlemmarna ställer sig positiva att gå vidare med planerna.
- Andra förslag är: att ha kulturträffar, släktforskning, Odensholmsdagar på ön med t ex byvandringar och naturvandringar. Vi välkomnar fler att delta i våra arbetsgruppsmöten.

15. Mötets avslutande
Owe Fahlström förklarade årsmötet avslutat.

 

Vid protokollet:     

 

 

Lotta Odmar                                                     Owe Fahlström                  

Mötessekreterare                                                Mötesordförande                                                          

Justeras:  datum      /       - 2013,                        datum      /        -2013        

 

 

 

Christina Erkas                                                   Britt-Inger Persson

Justeringsman                                                     Justeringsman

 Efter den formella delen av årsmötet:
- Visade vi foton och filmer från firandet den 5 augusti.
- Såg vi på intressanta foton av främst familjen Brus på Odensholm 1927.
- Berättade Mats Erkas om sin uppsats om Holmbomålet.
- Vi lyssnade på en mycket intressant bandupptagning från 50-talet där Julius Brus berättar på Holmbomål.
- Vi tittade i ett  album med minnesverser som skrivits 1917-1920 av flera personer ur olika familjer på Odensholm.
- Flera medlemmar hade med sig stickade vantar och sockor med mönster och som är stickade i den teknik som traditionellt gjordes på Odensholm. Vi ska försöka bevara dessa mönster för framtiden. Vi kommer att lägga ut foton av dessa vantar och sockor på hemsidan.
- Vi såg på en journalfilm om Odensholm från 1937. Och visade också ett TV-program som visades i estnisk TV i höstas.
-Det fanns möjlighet att ta del av och få kartor, en fin affisch med Odensholmsbåtar ritade av Julius Brus, häften, CD-skivor, foton, arkivmaterial från Svenska Litteratursällskapet i Finland, och mycket mer.

Som alltid fick vi god mat, denna gång goda pajer, och hembakta kakor. Vi tackar byalagets kockar, bagare, kökspersonal, tekniker och alla som hjälpt till med olika saker, så mycket! Vi sjöng de gamla stämningsfulla sångerna tillsammans, och tackar Bertil för proffsig fin musik!

 

 

 

                                                                           Bilaga 1

Verksamhetsberättelse 2012 Odensholms byalag

Årsmötet

Odensholms byalags årsmöte 2012 hölls lördagen den 10 mars i Vaksala församlingshem, Uppsala. Närvarande 53 medlemmar. Vi hade årsmötesförhandlingar och presenterade ett förslag till reviderade stadgar för byalaget, vilka ska beslutas vid årsmötet 2013. Vi berättade om hur projektet med Jesu kapell går vidare och vi visade ett bildspel sammanställt av vår projektledare Lea Täheväli-Stroh över restaureringen av Jesu kapell under åren 2006 - 2011 . Vi informerade också om högtidlighållandet av Jesu kapell den 5 augusti på Odensholm. Vi åt god mat, sjöng sånger och hade trevligt tillsammans.

Medlemsantal

Antalet betalande medlemmar 2012 uppgår till 112 st.

Arbetsgruppen för Odensholms byalag har haft 3 arbetsgruppmöten under 2012, ett i januari, ett i maj samt ett i augusti.

Arbetet med kapellruinen. Under veckan före midsommar var arbetarna från restaureringsfirman ute på Odensholm och färdigställde arbetet liksom en arbetsgrupp från byalaget som planterade gul fetknopp på kyrkomuren och snyggade till runt kapellruinen.

 

Höjdpunkten för året var högtidlighållandet av restaureringen av Jesu kapell som ägde rum söndagen den 5 augusti ute på Odensholm. Det var ett hundratal gäster som deltog och medverkade i firandet från både Sverige och Estland. Mer om detta kommer att redovisas på årsmötet 2013.

 

Ekonomisk situation.  P.g.a. vissa tilläggsarbeten på ruinen, översteg kostnaden kalkylen något och vi tvingades låna 15000 kr från medlemskontot för att slutbetala fakturan. Dessbättre ansökte vi och fick 30000 kr från Patriotiska sällskapet och har kunnat återbetala lånet. Ansökan gjordes också till Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur för att underhålla den konserverade ruinen och bygga upp kyrkogårdsmuren men där fick vi tyvärr avslag.

 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt av Lotta och Jan Odmar och nås på www.odensholm.se  

 

Saga Adolfsson/ ordf. Odensholms byalag

 

 

                                                               Bilaga 2

Odensholms byalag
Kontaktmän 2013

GÅRD                   ORDINARIE                                SUPPLEANTER

BRUS                    Owe Fahlström                             Annette Brus
                               Länna Hammarby 1                          Åsvägen 6
                              
761 93 Norrtälje                               169 53 Solna
                               0176-266059                                    08-58012286STAVAS                Ingvald Luks                                  Agnes Jansson
                               Lundhagsvägen 64                           Lindhemsvägen 37
                               703 76 Örebro                                  194 51 Upplands Väsby
                               019-227500                                      08-59033198


ERKAS                  Lotta Odmar                                  Christina Erkas
                               Norrgårdsvägen 19                          Mossvägen 103

                               141 38 Huddinge                             141 44 Huddinge

                               08-7114524                                      08-7111463

GREIS                   Olof Greis                                      Ingemar Greis
                               Torpängen, Irsta                              Femörsväg. 14 B
                               725 97 Västerås                               613 35 Oxelösund
                               021-7702521                                   
0155-97777


MARKS                 Lennart Marks                               Klara Svensson
                               Safirgången 52                                St Björnens gata 186
                               135 49 Tyresö                                  136 64 Haninge
                               08-7702521                                      08-7451555


NIGGORS             Ingrid Larsson                                Bengt Westerblom
                               Ormön 27                                        Sibeliusgången 40        
                               740 71 Öregrund                              164 76 Kista                 
                               0173-37030                                      08-7529062                  

NIBONDAS           Ivar Brus                                        Toomas B Voogand
                               Skolgatan 18                                   Norrskensbacken 9
                               740 71 Öregrund                              146 46 Tullinge
                               0173-30557                                      08-7788537

 

  

Reviderade stadgar för Odensholms byalag gällande från år 2013:                                                                    Bilaga 3

1.      Bakgrund

Familjerna Brus, Erkas, Greis, Marks, Nibondas, Nigors och Stavas har från 1700-talet och fram till tiden för andra världskriget (1940) gemensamt bebott och brukat ön Odensholm (Osmussaar) i Estland. Varje familj hade en sjundedel (1/7) av den gemensamma och samfällda marken. Enskild äganderätt förekom ej.

Efter fördrivningen från ön 1940 har man gemensamt ansökt hos företrädare för republiken Estland om att återfå äganderätten till Odensholm.

I avvaktan på beslut i äganderättsfrågan instiftades detta byalag 1993 med uppgift att leda förvaltningen av de gemensamma angelägenheterna. Syftet var att bevara den ursprungliga ägandeformen och brukandet av den samfällda egendomen. 1994 bifölls odensholmsbornas krav på kompensation för deras förstörda gårdar, däremot kunde man ej återfå marken eftersom man haft besittningsrätt men ej äganderätt till Odensholm. 1996 förklarades ön som naturreservat av Estlands regering och en skötselplan har upprättats.

2.      Syfte

Bevara och sprida kunskapen om kulturen och vår härkomst och delge det till sentida ättlingar Delaktighet i och inflytande över Odensholms utveckling. Planering och genomförande av olika gemensamma projekt som rör Odensholm.

3.      Årsmöte     

Byalaget ska sammanträda minst en gång per år eller oftare om så anses påkallat. Från varje gård ska utses en kontaktman och en suppleant, vilka väljs för ett år i taget.

Kallelse till årsmötet ska ske minst 1 månad innan. Till extra årsmöte ska kallelse ske minst 2 veckor innan.

4.      Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst 6 ledamöter inklusive ordföranden, samt minst 3 suppleanter. Styrelsen väljs på årsmötet för ett år i taget. Vid beslut har ordföranden utslagsröst.  

5.      Medlemskap

Medlem i Odensholms byalag kan den bli som tillhör någon av de ovan nämnda familjerna, ättling eller ingift, eller har ett särskilt intresse för Odensholm och den estlandssvenska kulturen där.
Styrelsen har rätt att besluta om uteslutning av medlem.

6.      Möten

Vid byalagets årsmöte ska följande frågor avhandlas.

1.      Mötets öppnande

2.      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.      Val av justeringsmän

4.      Godkännande av kallelse till årsmötet

5.      Föredragning av årsberättelsen samt årsredovisningen.

6.      Revisorernas berättelse

7.      Fastställande av balansräkningen

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.      Val av styrelse och suppleanter till kommande år

10.  Val av revisorer och suppleanter till kommande år

11.  Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

12.  Inkomna motioner (motionstid 2 v. före årsmötet)

13.  Övriga ärenden.