Kontaktpersoner 2019 för gårdarna.

Kontaktuppgifter kan fås från styrelsen, e-post:  info(at)odensholm.se
BRUS: Evelina Brus och Annette Brus,
STAVAS: Håkan Luks och Agnes Jansson
ERKAS: Lotta Odmar och Christina Erkas
GREIS: Olof Greis och Ingemar Greis                                  
MARKS: Lennart Marks och Mary Ek
NIGGORS: Bengt Westerblom och Vakant
NIBONDAS: Ivar Brus och Kalle Brus

Odensholms byalag bildades 1993 på initiativ av Valter Erkas. Då Odensholmsborna fick återvända till sin ö 1991 fanns i Bien endast två byggnader kvar, rian till Marksgården och Erkasgårdens ladugård. Jesu kapell var en ruin, men tornet fanns kvar utan sin tornhuv. Redan 1992 ansökte Odensholmsborna gemensamt till Länsstyrelsen i Hapsal om att återfå ägande-/ besittningsrätten till Odensholm. För att samordna de sju familjernas angelägenheter bildades Odensholms Byalag 1993 på initiativ av Valter Erkas. Ansökan om att återfå gårdarna avslogs på länsnivå med motiveringen att man haft sedvanerätt men inte äganderätt till ön. Vid friköpen på 1890-talet eller vid jordreformen1919 kunde inte, eller ville inte, holmborna friköpa sina gårdar som de brukat i generationer. De hävdade i stället fortfarande sin uråldriga sedvanerätt till gårdarna.

Efter återkomsten satte Odensholmsborna upp gravstenar, inhägnade gravgården invid ruinen av Jesu kapell och uppförde en klockstapel intill under åren 1992-1994.
Byalaget består idag av holmbor med sina anhöriga och ättlingar och av personer med särskilt intresse för ön.
Byalaget fungerar som en förbindelselänk för Odensholmsborna och deras ättlingar och försöker vidmakthålla samhörigheten från ön och hålla odensholmskänslan levande för framtiden. Vi vill bevara en del av våra förfäders kultur för framtiden och återknyta till våra rötter på Odensholm. Våra släkter har bott på Odensholm i många hundra år, vi vill också i fortsättningen ha kvar en plats på ön för de kommande generationerna och vara delaktiga i Odensholms utveckling. Odensholms gamla invånare, deras ättlingar och närstående, har på olika sätt präglats av kulturen som fanns på Odensholm.
Byalaget arbetar idag för att bevara och sprida kunskapen om den gamla kulturen och om vår härkomst och delge det till sentida ättlingar, verkar för delaktighet i och inflytande över Odensholms utveckling samt planerar och genomför olika gemensamma projekt. Byalaget driver sedan  några år tillbaka olika projekt, med syfte att bevara den gamla kulturen på Odensholm och bidra med något för Odensholms framtid.
Nuckö kommun äger kapellruinen, Marks´ ria, kyrkogården, en brunn och den gamla hamnplatsen. Det är viktigt att byggnaderna ( kapellruinen, Marks ria och Erkas ladugård) och byområdet blir skyddat för framtiden. Värden att skydda på Odensholm är både natur och kultur.
Vi är glada och stolta att vi har genomfört restaureringen av Jesu Kapell. Nu är kapellruinen konserverad, men det som gjorts måste ändå vårdas och underhållas framöver.
Jesu Kapell och gravgård är nu skyddade som kulturminnesmärken enligt estnisk lag! Kulturministern har undertecknat dokumentet den 6 mars 2014. Det kommer att finnas skyddsbestämmelser som skyddar kapellet och gravgården för framtiden. Detta är viktigt och glädjande för byalaget som har genomfört konserveringen av kapellet, det gör arbetet som vi lagt ner mycket värt.

Bien på Odensholm blir befolkad igen kulturen förs vidare in i framtiden
Sommaren 2012 kunde Odensholms byalag stolta inviga det färdigrestaurerade Jesu Kapell. Kapellet och kyrkogården är nu, sedan 2014, skyddade som kulturminnesmärken efter beslut av estniska riksantikvarieämbetet. När kapellprojektet var klart mognade tanken att kunna bygga en hembygdsgård i Bien på Odensholm. Ansökan om att få bygga en hembygdsgård gjordes till Nuckö kommun våren 2013, samtidigt och i samförstånd med ansökan från de nuvarande invånarna på ön, familjerna Koppel och Bergström. Nuckö kommun startade då en detaljplanering av det gamla byområdet (Bien). Syftet var att ge de bofasta på ön möjlighet att bygga en ny modern bostad och att erbjuda Odensholms byalag en tomt för att kunna bygga en hembygdsgård.
Den 1 september 2016 beslutade Nuckö kommuns fullmäktige att sälja Erkas tomt på 3962 kvm i Bien till Odensholms byalag. Familjen Koppel är erbjuden Nibondas tomt och Uno Bergström ytterligare en. Den 4 oktober undertecknades köpekontraktet för vår tomt på Odensholm hos notarien i Hapsal. Nuckö kommuns kommundirektör Triin Lepp undertecknade kontraktet som säljare och vår ordförande Saga Adolfsson undertecknade kontraktet som köpare för vår estländska del av Odensholms byalag ”Mittetulundusühing Osmussaare Külaühing.” Enligt kontraktet ska en byggnad vara färdigställd inom fem år.
Hembygdsgårdens syfte ska vara att visa den tid då våra förfäder levde på Odensholm. Här vill vi kunna samla och visa bilder, dokument och föremål för att fler ska kunna ta del av öns historia och lära sig mer om de estlandssvenska familjer som bodde där, deras kultur, liv och öde. Dessutom är tanken att byalagets medlemmar ska kunna bo i huset vid resor till Odensholm för att underhålla kyrkogården, kapellruinen och själva hembygdsgården. Även andra aktiviteter, med anknytning till Odensholms historia, natur, kultur och samtid, ska kunna genomföras vid hembygdsgården, både för byalagets medlemmar och för allmänheten.
Allt har gått väldigt bra och vi är glada att Nuckö kommun har varit så tillmötesgående i frågan. Vi är även djupt tacksamma för den hjälp vi har fått av Lea Stroh och Göran Hoppe.
Det känns mycket glädjande att vi nu, tack vare tomtköpet och det kommande husbygget, kan bevara en del av våra förfäders kultur för framtiden och återknyta till våra rötter på Odensholm, men också ha kvar en plats på ön för de kommande generationerna och att vara delaktiga i öns fortsatta utveckling.

Bidrag till projekten nya medlemmar
Den som önskar att bidra till byalagets verksamhet är mycket välkomna att göra det. Både små och stora bidrag är lika välkomna. Bidrag kan sättas in på Odensholms byalags Bankgiro nr 281-2006. VG ange på inbetalningen vad den avser. Vi välkomnar också nya medlemmar i byalaget, både de som har anknytning till ön och andra intresserade. Medlemsavgiften är 150 Kr per år/medlem, men högst 400 Kr per familj som är bosatta på samma adress.
Betalas till Odensholms byalags Bankgiro nr 281-2006. Uppge namn, adress och gärna e-postadress när ni betalar in medlemsavgiften.

Har ni frågor eller vill ha information kontakta Saga Adolfsson eller Lotta Odmar,
på e-postadress: info(at)odensholm.se