2017-03-12                                                                     Årsmötesprotokoll 

Protokoll fört vid årsmöte 2017-03-11 för Odensholms byalag

             Mötet hölls i Österledskyrkan i Uppsala. 52 vuxna och 4 barn var närvarande.

 

1. Mötets öppnande
Saga Adolfsson hälsade alla medlemmar välkomna, och förklarade byalagets 24:e årsmöte öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Owe Fahlström valdes till mötesordförande och Lotta Odmar valdes till mötessekreterare.


3. Val av justeringsmän
Christina Erkas och Britt-Inger Persson valdes till justeringsmän.

4. Godkännande av kallelse till årsmötet och godkännande av dagordning
Årsmötet beslutade att mötet var behörigt sammankallat och dagordningen godkändes.

5. Föredragning av verksamhetsberättelsen
Saga Adolfsson berättade om verksamheten under det gångna året.                            Bilaga 1.
Inga frågor eller synpunkter fanns angående verksamhetsberättelsen.

 

6. Föredragning av årsredovisning, balans och resultaträkning
Årsredovisning, Resultat-och Balansräkning redogjordes för av Mats Erkas, både för Odensholms byalag och för MTÜ Osmussaare Külaühing som är den estländska delen av byalaget. Mats redogjorde för årsmötet om gåvan från Odensholms byalag till MTÜ Osmussaare Külaühing för köp av tomten på Odensholm. Tillgångar vid årets slut för Odensholms byalag på medlemskontot är 41 504 Kr och på fonden för Jesu Kapell är tillgångarna 23 044 Kr. Tillgångarna för MTÜ Osmussaare Külaühing vid årsslutet är 6 602 Euro, vilket är det bokförda värdet för tomten på Odensholm.
Göran Hoppe frågade om hur gåvor kan skänkas till MTÜ Osmussaare Külaühing. Kassören svarade att föreningen i nuläget inte har något bankkonto i Estland, gåvor kan sättas i på Fonden för Jesu Kapell. Inga övriga synpunkter fanns angående den ekonomiska redovisningen.


7. Revisorernas berättelse
Saga läste upp revisionsberättelsen. Mats Karlgren har granskat årsredovisningarna samt lämnat revisionsberättelsen. Mats Karlgren rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade, med stöd av revisionsberättelsen, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.


9. Val av styrelse, suppleanter och kontaktmän för 2017 i Odensholms byalag
Årsmötet beslutade att välja följande som:

Ordförande: Saga Adolfsson, vald för 1 år, omval.

Sekreterare: Lotta Odmar, vald för 1 år, omval.
Kassör: Mats Erkas vald för 1 år, omval.

Ledamöter: Lennart Marks, Annette Brus, Jens Sjölander, Frans Sjölander och Evelina Brus valda för 1 år, omval.
Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus och Jan Odmar valda för 1 år, omval.
Annelie Erkas vald för 1 år, nyval

Val av styrelse för 2017 i Mittetulundusühing Osmussaare Külaühing
Årsmötet beslutade att välja följande som:
Ordförande: Saga Adolfsson, , vald för 1 år, omval
Ledamöter: Göran Hoppe och  Lotta Odmar,
valda för 1 år, omval
Ledamot/kassör:  Mats Erkas vald för 1 år, nyval

Kontaktmän för Odensholms byalag: För Marks: Mary Ek som suppleant istället för Klara Svensson. Årsmötet konstaterar att den ordinarie platsen som kontaktman för Niggors är vakant. För övriga gårdar är det inga ändringar.                                                                                                  Bilaga 2

10. Val av revisor och revisorssuppleant för 2017
Årsmötet beslutade att välja om Mats Karlgren som Revisor och Andreas Tangen som Revisorssuppleant, båda för 1 år.

11. Fråga om behörighet för ordförande och kassör att, var för sig, teckna firma år 2017
Årsmötet beslutade att som behöriga att teckna Odensholms byalags firma, var för sig, är ordförande Saga Adolfsson, pnr 510331-1063 och kassören Mats Erkas, pnr 870811-1490.
 
12. Fastställande av medlemsavgift för 2018.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften som tidigare ska vara 150 Kr per år/medlem, men högst 400 Kr per familj som är bosatta på samma adress.

13. Frågor från styrelsen till årsmötet om:
-
Ändrade stadgar i den svenska föreningen: Saga redogör för förslaget.                                   Bilaga 3.
Årsmötet beslutade att anta ändringarna.
-
Betalning av markskatt i Estland: Mats frågade årsmötet om betalningen av markskatten för byalagets tomt på Odensholm. Eftersom tomten formellt ägs av den estländska delen av byalaget som inte har några tillgångar yrkar styrelsen på att markskatten årligen ska bekostas av den svenska delen av föreningen. Årsmötet beslutade att det ska göras så årligen.
- Överföring av medel från medlemskontot till fondkontot: Lotta frågade årsmötet om överföring av 20 000 Kr från medlemskontot till fondkontot. Årsmötet beslutade att det ska göras.
- Information från styrelsen till årsmötet: Styrelsen har beslutat att ”Fonden för Jesu Kapell” byter namn till ”Fonden för Odensholms kulturarv”. Den ska nu bland annat användas för att söka bidrag för byggande av Hembygdsgården.

14. Övriga frågor
- Saga informerar årsmötet om köpet av Erkas tomt i Bien på Odensholm och planerna för hembygdsgården.
- Saga berättade om den planerade gruppresan till Estland och Odensholm för medlemmar i byalaget. Preliminära datum är 24-28 juli, med en dagsutflykt till Odensholm. Saga presenterade en offert från TallinkSilja. De intresserade medlemmarna lämnade intresseanmälan på årsmötet och Saga återkommer.
-Samma vecka som gruppresan är planerar vi att ha en ”arbetsvecka” då vi bland annat kommer att röja och inventera tomten.
- Göran Hoppe avtackas med en blomma, när han nu avgår som ledamot i styrelsen för Odensholms byalag. Göran har varit ledamot i styrelsen under många år och har ett stort engagemang för Odensholm och för estlandssvenska frågor. Göran trappar nu ned sitt arbete i Sverige. Vi är glada att Göran kvarstår i styrelsen för den estländska delen av byalaget och att han kommer att vara fortsatt engagerad i byalagets verksamhet i Estland men också i Sverige då vi behöver stöd, råd och insatser.

- Inga övriga frågor eller synpunkter fanns från medlemmarna

15. Mötets avslutande
Saga Adolfsson och Owe Fahlström tackade alla och förklarade årsmötet avslutat.

 

Vid protokollet:      

 

 

 

 

Lotta Odmar                                                       Owe Fahlström                   

Mötessekreterare                                                 Mötesordförande                                                            

 

Justeras:  datum      /       - 2017,                           datum      /        -2017          

 

 

 

 

 

Christina Erkas                                                    Britt-Inger Persson

Justeringsman                                                     Justeringsman

Bilaga 1
Verksamhetsberättelse för 2016

Odensholms byalag

 

 Styrelse under året har varit:

Ordförande: Saga Adolfsson, vald för 1 år, omval. Sekreterare: Lotta Odmar, vald för 1år, omval.
Kassör: Mats Erkas vald för 1 år, omval. Ledamöter: Göran Hoppe, Lennart Marks och Annette Brus valda för 1 år, omval.
Nyval av Jens Sjölander, Frans Sjölander och Evelina Brus, alla för 1 år.
Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus och Jan Odmar valda för 1 år, omval.
Kontaktmän: För Nibondas: Kalle Brus blir suppleant. Årsmötet konstaterar att den ordinarie platsen som kontaktman för Niggors är vakant. För övriga gårdar är det inga ändringar.

Revisor och revisorssuppleant för 2016: Vår mångåriga revisor Gunnar Ekman slutar i och med utgången av 2015. Årsmötet beslutade att välja Mats Karlgren som revisor och Andreas Tangen som revisorssuppleant.

Styrelsemöten: Tre protokollförda möten har hållits under det gångna året.

Medlemsantal: Antalet betalande medlemmar 2016 uppgår till 117 st.

 

Årsmötet 2016:

Årsmötet den 12 mars i Uppsala samlade 50 personer.  Efter att årsmötesförhandlingarna genomförts, berättade man och visade bilder från sommarresorna 2015. Sedan följde mat och kaffe som vanligt och många fick tillfälle att umgås med sina mer eller mindre kända anförvanter.

 

Förening i Estland

I april 2016 bildades en förening i Estland som är en gren till Odensholms Byalag. Tre personer i styrelsen är grundare av föreningen som bildats elektroniskt via den estniska Företagsregistrerings portalen. Den är registrerad som en ”icke vinstdrivande förening ”och har namnet Mittetulundusühing Osmussaare Külaühing. Syftet med den estniska filialen är att vi ska kunna gå vidare med planerna för att uppföra en hembygdsgård på Odensholm, söka EU-bidrag tillsammans med kommunen, samt restaurera Erkas lada.

 

Odensholms byalags insamling till Röda korset, Från flykting till flykting, avslutades den 31/3. Från sommaren 2015 till sista mars 2016 samlade vi in pengar att skänka till Röda korset.  Vårt mål var att samla in 10 000 kr och vi samlade in 12 240 kr.

 

Odensholms första nybyggare

Aili Bergström, som var Odensholms första nybyggare, bosatte sig där 2001. Hon hade också en tjänst som Ö-vakt.  De sista två åren har hon varit svårt sjuk och hennes önskan var att bli begravd på Odensholm. Hon avled den 29 mars 2016 och hennes dotter har,  i samråd med oss i Byalaget, funnit en vacker viloplats åt Aili på Odensholms kyrkogård.

 

Sommarresan 2016

Årets Odensholmsdagar blev veckan efter midsommar. Under vecka 26 var vi på ön för att umgås och se till den färdigställda muren och kyrkogården kring Jesu kapell och vi ordnade en endagstur till ön för dem som önskade. Två av våra medlemmar tillsammans med sina män och fem andra deltagare från sångfesten i Hapsal hade tackat ja och kom med båtturen från Derhamn. Sammanlagt var vi 22 gäster som åt lunch vid stranden och gjorde en rundtur på Odensholm.

 

Odensholms byalag har köpt en tomt på Odensholm.

Den 1 juli 2016 fick vi en förfrågan från Nuckö kommun med erbjudande om att köpa Erkas tomt. Vi svarade att vi ville detta och den 1 september beslutade Nuckö kommuns fullmäktige att sälja Erkas tomt på 3962 kvm i Bien till Odensholms byalag för 6 400 €. Kostnaden för tomten motsvarar kommunens kostnad för projekteringen utslagen per kvm tomtyta. Familjen Koppel är erbjuden en annan tomt och Uno Bergström ytterligare en. Den 4 oktober undertecknades köpekontraktet för en tomt på Odensholm hos notarien i Hapsal. Nuckö kommuns kommundirektör Triin Lepp undertecknade kontraktet som säljare och vår ordförande Saga Adolfsson undertecknade kontraktet som köpare för vår estniska del av Odensholms byalag ”Mittetulundusühing Osmussaare Külaühing.”  Enligt kontraktet ska en byggnad vara färdigställd inom fem år.
 

Pubkvällen i oktober
Byalaget ordnade en Pubkväll fredagen den 14 oktober på SOV för alla svenskbygder. Kvällen var mycket trevlig och det var väldigt många gäster där. Från byalaget var vi 12 personer närvarande. Bertil stod för sång och musik och det blev även lite allsång. Överskottet gick till fonden för Jesu kapell.

Kustbon: Lotta och Marianne Brus har skrivit ”Odensholmsspalten” i de fyra nummer av Kustbon som utkommit under året. En artikel om tomtköpet har också skrivits i Kustbon av styrelsen. 

Hemsidan: Nås på www.odensholm.se och uppdateras kontinuerligt av Lotta och Jan Odmar.

 

  

Bilaga 2

Odensholms byalags kontaktmän 2017:
BRUS
Owe Fahlström, Länna Hammarby 1, 761 93 Norrtälje, 070-3066224         
Annette Brus, Åsvägen 6,169 53 Solna,08-58012286

STAVAS
Håkan Luks, Svia byväg 28, 755 94 Uppsala, 018-317171
Agnes Jansson, Lindhemsvägen 37, 194 51 Upplands Väsby, 08-59033198

ERKAS
Lotta Odmar, Utsiktsvägen 14, 619 91 Trosa, 070-6998550
Christina Erkas, Mossvägen 103, 141 44 Huddinge, 08-7111463

GREIS
Olof Greis, Torpängen, Irsta, 725 97 Västerås, 021-7702521
Ingemar Greis, Femörsväg. 14 B, 613 35 Oxelösund, 0155-97777                                    

MARKS
Lennart Marks, Safirgången 52, 135 49 Tyresö, 08-7702521
Mary Ek, Farstavägen 181 4tr, 123 32 Farsta, 08-6436253

NIGGORS
Vakant
Bengt Westerblom, Sibeliusgången 40, 164 76 Kista, 08-7529062              

NIBONDAS
Ivar Brus, Skolgatan 18, 740 71 Öregrund, 0173-30557,
Kalle Brus, Stäpeludden 56, 764 57 Grisslehamn, 0175-12055

 

 

Bilaga 3

 

  

Efter den formella delen av årsmötet:
- Informerade Göte Brunberg om projektet, om DNA-analys kan klarlägga estlandssvenskarnas ursprung? Det var intressant. Det finns en Facebookgrupp ”Estlandssvenska DNA-anor” för detta.
- Göran Hoppe informerade om att det eventuellt kan bli arkeologiska utgrävningar på Odensholm. Göran och Anders Kaliff, som är arkeolog vid Uppsala Universitet, ska ansöka om att få göra ”provschakt” på Odensholm i sommar bl a vid ”Galsve” där den första bosättningen på ön tros ha funnits.

 

- Sedan blev det mat, fika och mingel!

Som vanligt fanns möjlighet att titta på, och få, foton, kartor, CD-skivor bl a ”Hildas minnesbok”, ”Sigges brev”, historik-häften, med mera, och lämna ett bidrag till byalagets fortsatta verksamhet.  

Som alltid fick vi god mat, denna gång hembakta matpajer, surkål, sallad, bröd, fika och hembakta kakor. Vi tackar byalagets kockar, bagare, kökspersonal, tekniker och alla som hjälpt till med olika saker, så mycket! Vi sjöng de gamla stämningsfulla sångerna tillsammans, och tackar kapellmästare Bertil Adolfsson och Thord Jansson på saxofon för proffsig fin musik!