Byalagets 21:a årsmöte hölls lördagen den 14 mars i Österledskyrkan i Uppsala. Vi var ca hela 48 vuxna och 6 barn närvarande! Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls och styrelsen omvaldes. Medlemsgiften till Odensholms byalag är 150 Kr per år/medlem, men högst 400 Kr per familj som är bosatta på samma adress. Betalas till Odensholms byalags Bankgiro nr 281-2006 , Uppge namn, adress och gärna e-postadress när ni betalar in medlemsavgiften.
 
 

2015-03-16                                                         Årsmötesprotokoll                                                                   

Protokoll fört vid Odensholms byalags årsmöte 2015-03-14

            Mötet hölls i Österledskyrkan i Uppsala.  48 medlemmar och 6 barn var närvarande.

 

1. Mötets öppnande
Saga Adolfsson hälsade alla gamla och nya medlemmar välkomna, och förklarade byalagets 22:a årsmöte öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Owe Fahlström valdes till mötesordförande och Lotta Odmar valdes till mötessekreterare.


3. Val av justeringsmän
Christina Erkas och Britt-Inger Persson valdes till justeringsmän.

4. Godkännande av kallelse till årsmötet
Årsmötet beslutade att mötet var behörigt sammankallat.

5. Föredragning av verksamhetsberättelsen
Saga Adolfsson berättade om verksamheten under det gångna året.                            Bilaga 1.
Inga frågor eller synpunkter fanns angående verksamhetsberättelsen.

 

6. Föredragning av årsredovisning, balans och resultaträkning
Kassarapport samt Resultaträkning redogjordes för av Mats Erkas. Under 2014 redovisar både fonden för Jesu Kapell och byalaget ett överskott. Vad gäller fonden för Jesu Kapell har intäkterna varit 55 200 Kr, varav en donation på 50 000 Kr från familjen Adolfsson till minne av Valter och Margareta Erkas. Utgifter från fonden var 5811 Kr. Fondens behållning är då ca 81 000 Kr. På byalagets kassa är behållningen ca 14 000 Kr. Mats informerar om att det är viktigt att ange om medel ska gå till fonden eller byalagets kassa vid gåvor till byalaget.
Inga synpunkter fanns angående den ekonomiska redovisningen.


7. Revisorernas berättelse
Gunnar Ekman har granskat årsredovisningen för byalaget och för fonden för Jesu Kapell samt lämnat revisionsberättelsen. Gunnar Ekman rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade, med stöd av revisionsberättelsen, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.


9. Val av styrelse, suppleanter och kontaktmän för 2015:
Årsmötet beslutade att välja följande som:

Ordförande: Saga Adolfsson, vald för 1 år.

Sekreterare: Lotta Odmar, vald för 1 år.
Kassör: Mats Erkas vald för 1 år.

Övriga ledamöter: Owe Fahlström, Göran Hoppe, Lennart Marks, Christina Erkas, och Annette Brus valda för 1 år.
Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus, Jan Odmar och Martin Nilsson valda för 1 år.
Kontaktmän: För Stavas: Håkan Luks blir ordinarie kontaktperson istället för Ingvald Luks. För övriga gårdar är det inga ändringar.

                                                                                                                               Bilaga 2

10. Val av revisor och revisorssuppleant för 2015
Vår mångåriga revisor Gunnar Ekman har slutat i och med utgången av 2014. Årsmötet beslutade att överlåta till styrelsen att utse och anlita en extern auktoriserad revisor.

11. Fråga om behörighet för ordförande och kassör att, var för sig, teckna firma år 2015
Årsmötet beslutade att som behöriga att teckna Odensholms byalags firma, var för sig, är ordförande Saga Adolfsson, pnr  och kassören Mats Erkas, pnr .

12. Fastställande av medlemsavgift för 2016.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara 150 Kr per år/medlem, men högst 400 Kr per familj som är bosatta på samma adress.

13. Övriga frågor
- Hembygdsgården
Vår projektledare Lea Stroh informerade om planerna för hembygdsgården. Vi föreslås få bygga på Erkas gård och Bergström/Koppel på Nibondas gård. En fråga som återstår för kommunen är att en del av Erkas gård, som kallas Erkas Smigårn, ägs av Estniska staten. Den ska nu överföras i kommunens ägo, och detta kommer lösa sig under våren enligt Marika Meister på Nuckö kommun. Nuckö kommun kommer att få betala en symbolisk summa till staten. Efter detta kan kommunen fortsätta sin projektering.  Därefter kan vi ansöka om bygglov, sätta upp ett projekt och söka finansiering. Lea berättar att man enligt detaljplanen får bygga upp hus där det förut funnits hus. Vi börjar med Erkas ladugård.  I hembygdsgården kan vi ha gemensamma aktiviteter/verksamhet, Det ska finnas övernattningsmöjlighet, kök och toalett och hygienutrymme. Vi ska ge förslag till arkitekten.
Vi bör också försöka skydda ladugårdens murar tillfälligt.

- Sommarresa 2015
Vi kommer att åka till Odensholm vecka 30, ca 20-25 juli. Vi kommer bland annat att bygga vidare på kyrkogårdsmuren och försöka skydda ladugårdens murar. Det är ett tillfälle att komma till Odensholm för alla. Det går bra att bara komma på en dagstur och se på ön. Alla är välkomna!  Byalaget ordnar och finansierar transporten t o r Derhamn-Odensholm till alla. Mer information kommer till medlemmarna.

-Pubkväll på SOV fredagen den 9 oktober. Byalaget arrangerar, och vi hoppas att många vill komma. Mer information kommer till medlemmarna.

-Gemensam utflykt eller aktivitet i år? Alla uppmanas att fundera på om vi kan göra något, och meddela styrelsen om det finns förslag.
 
14. Mötets avslutande
Owe Fahlström förklarade årsmötet avslutat.

 

Vid protokollet:     

 

 

 

Lotta Odmar                                                     Owe Fahlström                  

Mötessekreterare                                                Mötesordförande                                                          

 

Justeras:  datum      /       - 2015,                        datum      /        -2015        

 

 

 

 

Christina Erkas                                                   Britt-Inger Persson

Justeringsman                                                     Justeringsman

 

 

 

Efter den formella delen av årsmötet:
- Marianne Brus berättade intressanta och roliga minnen och visade foton från de första resorna till Estland efter kriget som de gjorde för att besöka släktingar.

- Under mötet visade vi foton från utflykten till Ormön i augusti 2014 och från sommarresan till Odensholm 2014.

 

Som vanligt fanns möjlighet att titta på, och få: foton, kartor, CD-skivor bl a ”Hildas minnesbok”, häften, med mera, och lämna ett bidrag till byalagets fortsatta verksamhet.

-”Hildas minnesbok”, är ett litet album med verser som Hilda Erkas, född 1895,på Odensholm har haft.  Det är en del religiösa verser, men även andra, skrivna med omsorg av olika personer från Odensholm. De är noggrant undertecknade med datum, daterade mellan 1917 och 1920.
- Vi har gjort ett häfte som handlar om flykten från Odensholm och Estland. Där finns flyktberättelser, förteckningar, historik och annat material.
- Vi har också uppdaterat bildsamlingen och samlingen med dokument och arkivmaterial och sammanslagit dem på en DVD, som man kunde få.

 
Som alltid fick vi god mat, olika sorters hemgjorda pajer, hemkokt surkål, och hembakta kakor. Vi tackar byalagets kockar, bagare, kökspersonal, tekniker och alla som hjälpt till med olika saker, så mycket! Vi sjöng de gamla stämningsfulla sångerna tillsammans, och tackar Bertil för proffsig fin musik

 
 

Bilaga 1, Verksamhetsberättelse Odensholms byalag 2014
 
En sammanfattning av händelser och aktiviteter under året.

Styrelsen har varit under året
Ordförande: Saga Adolfsson, Sekreterare: Lotta Odmar, Kassör: Mats Erkas. Ledamöter: Owe Fahlström, Göran Hoppe, Lennart Marks, Christina Erkas och Annette Brus. Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus, Jan Odmar och Martin Nilsson. Revisor: Gunnar Ekman och Revisorssuppleant: Evelina Brus. Kontaktmän: Inga ändringar.

Styrelsemöten
Tre protokollförda styrelsemöten har hållits under det gångna året.  

Medlemsantal
Antalet betalande medlemmar 2014 uppgår till 112 st.

Ekonomisk situation
.

På årsmötet i mars togs beslut om att höja medlemsavgiften till 150 kr/pers. men max 400 kr per familj. När medlemmarna betalar in medlemsavgiften är det viktigt att skriva vilka de betalar in avgiften för. Om man även betalar in ett bidrag till fonden för Jesu Kapell eller till byalagets kassa, är det viktigt att specificera vilket det är.
Ormö-utflykten finansierades till en stor del med avgift för båtresan och frivilliga bidrag.

Under hösten ansöktes om bidrag på 1000 EUR från Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning i Estland för att färdigställa kyrkogårdsmuren på Odensholm. Ansökan har beviljats och ska betalas ut till oss under våren 2015.


Årsmötet 2014
Byalagets 21:a årsmöte hölls lördagen den 8 mars i Österledskyrkan i Uppsala. Vi var ca 45 vuxna och 5 barn närvarande. Vi hade sedvanliga årsmötesförhandlingar och årsmötet beslutade att medlemsavgiften nästa år (2015) ska höjas till 150 Kr per år/medlem, men högst 400 Kr per familj. Vi berättade mer om planerna för hembygdsgården. Vi lyssnade på en inspelning när Julius Brus berättar för Nils Tiberg om när Albert Engström och Anders Zorn kom till Odensholm 1905. Vi visade ”Hildas minnesbok”, som är ett litet album med verser som Hilda Erkas, född 1895, på Odensholm har haft. Marianne Brus hade med sig ett par fina vantar som hon fått av sin svärmor Ida Brus 1951. Marianne berättade om när hon fick dem och hon berättade om sin svärmor som hon tyckte mycket om. Vi tittade på ett foto av familjen Stavas/Luks från 1938 och vi visade fina foton från Odensholm, 1930-tal, från Estniska filmarkivet. Som alltid fick vi god mat, denna gång goda pajer, hemkokt surkål, och hembakta kakor.

 

K-märkning av kapellet
Jesu Kapell och gravgård är nu skyddade som kulturminnesmärken enligt estnisk lag! Kulturministern har undertecknat dokumentet den 6 mars 2014. Det kommer att finnas skyddsbestämmelser som skyddar kapellet och gravgården för framtiden. Detta är viktigt och glädjande för byalaget som har genomfört konserveringen av kapellet, det gör arbetet som vi lagt ner mycket värt.

Sommarresor
I mitten av juli var vi en grupp på 15 personer
med deltagare både från Sverige och från Estland som var på ön. Vi byggde vidare på kyrkogårdsmuren och hämtade mer kalksten med hjälp av familjen Koppels transport. Röjning gjordes också runt Erkas ladugård. Vädret var soligt och fint. Vattnet i Storhamne var dock mycket kallt till en början på grund av en tidigare hård nordostvind som hade orsakat ”uppvällning” av kallt djupvatten. Det var också sjörök och dimma de första dagarna. Härliga dagar var det på Odensholm. På Bergströms gårdsplan fick vi på nära håll se en tre veckor gammal kalv av den skotska höglandsboskapen tillsammans med sin mamma.

Vi fick också besök av Tiina S. från Naturvårdsmyndigheten. De vill göra en permanent utställning om Odensholms historia och kultur i den gamla fyrmästarbostaden. De har nu kontaktat Aibolands museum. Göran Hoppe kan hjälpa muséet med innehåll till utställningen, bl. a. en del material från Odensholmsutställningen 2001.  Det är viktigt att innehållet blir rätt. Det ska vara ganska lite text, men på 3 språk. I slutet av juli var fyra personer på ön och byggde upp kyrkogårdsmuren ytterligare.  De hade också fina varma dagar på ön, med lite åskbyar som snabbt drog bort.

 

Hembygdsgården

I februari 2014 finns ett nytt förslag till detaljplan. Bland annat har viktiga ändringar gjorts så att tomterna följer de gamla tomtgränserna, vid byggnation ska man i görligaste mån följa de gamla husgrunderna. Planen innehåller också regler om byggnadssätt. Vi föreslås få bygga på Erkas gård. Det innebär att vi kan restaurera ladugården och bygga upp de hus som finns inom tomten. Fam Koppel och fam Bergström föreslås få bygga på Nibondas tomt, ett gemensamt hus. Vår projektledare Lea Stroh och arkitekten Rein Raie arbetade med att mäta upp Erkas ladugård under våra dagar på ön mitten av juli. Vi planerar att först restaurera och bygga upp ladugården som den första byggnaden på vår hembygdsgård. Det återstår olika steg, finansiering inte minst, innan en byggnation kan starta. Det har inte hörts något mer om detaljplanen. Den måste godkännas av olika myndigheter (bl. a. militära) om tomterna ska få upplåtas för byggnation i närheten av deras anläggningar. Ingen byggnation kan starta innan detta är klart.

 

 

Utflykten till Ormön i Roslagen
Odensholms byalag och familjen Erkas arrangerade en utflykt till Ormön
i Roslagen den 23 augusti med anledning av minnesåret då det var 70 år sedan flykten från Estland. Ormön ligger i norra Roslagen, strax söder om Gräsö. På Ormön var flera Odensholmsfamiljer bosatta under sin första tid i Sverige. Av de sju familjerna från Odensholm, Brus, Greis, Erkas, Marks, Nibondas, Niggors och Stavas, var det medlemmar från sex av familjerna som bodde på Ormön.

 

SOV

 Byalaget ordnade en Pubkväll på SOV fredagen den 19 september tillsammans med Ormsö hembygdsförening. Christina, Lotta och Janne fixade. Det var mycket trevligt och lyckat och vi fick ett överskott på 500 Kr till byalaget.


Gammalt Odensholmsfoto i nutida myndighetsrapport
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer att ha ett gammalt foto från Odensholm på framsidan av en rapport som de ger ut. Fotot är från skolan på Odensholm och föreställer holmbor i skolsalen år 1926 som lyssnar på nyheter och Gudsord ur radioapparatens högtalartratt. Kustbon
Saga och Lotta har skrivit i byalagets spalt i de fyra nummer som utkommit under året. I oktobernumret har Lotta även skrivit en artikel om utflykten till Ormön i augusti.Hemsidan
uppdateras kontinuerligt av Lotta och Jan Odmar och nås på www.odensholm.se

Bilaga 2
Odensholms byalags styrelse 2015
:
Ordförande: Saga Adolfsson
Sekreterare: Lotta Odmar
Kassör: Mats Erkas
Övriga ledamöter: Owe Fahlström, Göran Hoppe, Lennart Marks, Christina Erkas, och Annette Brus.
Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus, Jan Odmar och Martin Nilsson.Odensholms byalags kontaktmän 2015:


GÅRD                ORDINARIE                                           SUPPLEANTER

BRUS                   Owe Fahlström                                           Annette Brus
                                      Länna Hammarby 6897                                                Åsvägen 6
                                     
761 93 Norrtälje                                                           169 53 Solna
                                      0176-266059                                                                08-58012286STAVAS              Håkan Luks                                               Agnes Jansson
                                      Svia byväg 28                                                              Lindhemsvägen 37
                                      755 94 Uppsala                                                            194 51 Upplands Väsby
                                      018-317171                                                                  08-59033198


ERKAS                Lotta Odmar                                               Christina Erkas
                                      Norrgårdsvägen 19                                                      Mossvägen 103

                        141 38 Huddinge                                                            141 44 Huddinge

                        08-7114524                                                                     08-7111463

 

GREIS                 Olof Greis                                                  Ingemar Greis
                                    Torpängen, Irsta                                                            Femörsväg. 14 B
                                   725 97 Västerås                                                                613 35 Oxelösund
                                   021-7702521                                                                     
0155-97777


MARKS            Lennart Marks                                            Klara Svensson
                                  Safirgången 52                                                              St Björnens gata 186
                                 135 49 Tyresö                                                                   136 64 Haninge
                                 08-7702521                                                                        08-7451555


NIGGORS        Ingrid Larsson                                            Bengt Westerblom
                                Ormön 27                                                                       Sibeliusgången 40                                       
                                740 71 Öregrund                                                            164 76 Kista                        
                                0173-37030                                                                        08-7529062                         

NIBONDAS      Ivar Brus                                                    Toomas B Voogand
                                 Skolgatan 18                                                                     Norrskensbacken 9
                                 740 71 Öregrund                                                               146 46 Tullinge
                                 0173-30557                                                                       08-7788537