2014-03-09                                                         Årsmötesprotokoll                                                                   

  

Protokoll fört vid Odensholms byalags årsmöte 2014-03-08

            Mötet hölls i Österledskyrkan i Uppsala. Cirka 45 medlemmar och 5 barn var närvarande.

 

1. Mötets öppnande
Saga Adolfsson hälsade alla gamla och nya medlemmar välkomna, och förklarade byalagets 21:a årsmöte öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Owe Fahlström valdes till mötesordförande och Lotta Odmar valdes till mötessekreterare.


3. Val av justeringsmän
Christina Erkas och Britt-Inger Persson valdes till justeringsmän.

4. Godkännande av kallelse till årsmötet
Årsmötet beslutade att mötet var behörigt sammankallat.

5. Föredragning av verksamhetsberättelsen
Saga Adolfsson berättade om verksamheten under det gångna året.                            Bilaga 1.
Inga synpunkter fanns angående verksamhetsberättelsen.

 

6. Föredragning av årsredovisning, balans och resultaträkning
Kassarapport samt Resultaträkning redogjordes för av Mats. Ingen överföring av medel från byalagets kassa till fonden är aktuell just nu.
Inga synpunkter fanns angående den ekonomiska redovisningen.


7. Revisorernas berättelse
Gunnar Ekman har granskat årsredovisningen för byalaget och för fonden för Jesu Kapell samt lämnat revisionsberättelsen. Gunnar Ekman rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade, med stöd av revisionsberättelsen, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.


9. Val av styrelse, suppleanter och kontaktmän för 2014:
Årsmötet beslutade att välja följande som:

Ordförande: Saga Adolfsson, vald för 1 år.

Sekreterare: Lotta Odmar, vald för 1 år.
Kassör: Mats Erkas vald för 1 år.

Övriga ledamöter: Owe Fahlström, Göran Hoppe, Lennart Marks, Christina Erkas, och Annette Brus valda för 1 år.
Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus, Jan Odmar och Martin Nilsson valda för 1 år.
Kontaktmän: Inga ändringar                                                                       Bilaga 2


10. Val av revisor och revisorssuppleant för 2014
Årsmötet beslutade att välja följande som:
Revisor:
Gunnar Ekman, vald för 1 år

Revisorssuppleant : Evelina Brus, vald för 1 år.

11. Fråga om behörighet för ordförande och kassör att, var för sig, teckna firma
Årsmötet beslutade att som behöriga att teckna Odensholms byalags firma, var för sig, är ordförande Saga Adolfsson, pnr  och kassören Mats Erkas, pnr 

12. Fastställande av medlemsavgift för 2015
Årsmötet diskuterade om det går att höja medlemsavgiften.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska höjas till 150 Kr per år/medlem, men högst 400 Kr per familj som är bosatta på samma adress.

13. Övriga frågor
- Hembygdsgården
Göran informerade om planerna för Hembygdsgården: om hur detaljplanen tagits fram, om byalagets synpunkter under framtagandet detaljplanen, att detaljplanen nu är på ”remiss” och förhoppningsvis kan beslutas av Nuckö kommun under våren. Göran redogjorde också för tänkt tomtindelning och om de begränsningar som finns för byggnation i Bien p g a skyddade växter och djur.
- Fråga om sommarresa 2014
Vi kommer att åka till Odensholm vecka 29, ca 14-20 juli. Vi kommer bland annat att bygga vidare på kyrkogårdsmuren. Alla är välkomna att vara med på ön under några trevliga dagar. Byalaget ordnar och finansierar transporten t o r Derhamn-Odensholm.
- Dagsutflykt till Ormön lördagen den 23 augusti
Saga bjöd in till en dagsutflykt till Ormön lördagen den 23 augusti, bl a med anledning av minnesåret då det var 70 år sedan flykten från Estland. Vi kommer att se på Voldemar Erkas flyktbåt. Båttransport och förtäring kommer att ordnas. En intresseanmälan fylldes i under årsmötet. Mer information kommer.
 
14. Mötets avslutande
Owe Fahlström förklarade årsmötet avslutat.

 

 

 

 

Vid protokollet:     

 

 

 

Lotta Odmar                                                     Owe Fahlström                  

Mötessekreterare                                                Mötesordförande                                                          

 

Justeras:  datum      /       - 2014,                        datum      /        -2014        

 

 

 

 

Christina Erkas                                                   Britt-Inger Persson

Justeringsman                                                     Justeringsman

 

 

  

 

Efter den formella delen av årsmötet:
- Marianne Brus har med sig ett par fina vantar som hon fått av sin svärmor Ida Brus 1951. Marianne berättar om när hon fick dem och hon berättar om sin svärmor som hon tyckte mycket om.
- Thord Jansson hade ett par frågor som vi undrade om någon på mötet kunde svara på:
1. När jag läser min morfars dagböcker, förekommer ordet "balar" som beteckning för vindstyrka. Jag undrar, om detta är synonymt med beaufort? Vad hette det i singularis? En bal?
- Årsmötet hade inte hört detta ord, men antar att det syftar på beaufort ändå…, som är ett mått för vindstyrka som funnits länge.
2. Vad kallades Östersjön på Holmen. På estniska heter det väl "Västerhavet".
- Årsmötet anser att de bara sa ”sjoen” eller ”sjöen” om havet, men att de sa Östersjön, som i Sverige, när de var mer formella. På estniska heter det Lääne Meri.
- Vi lyssnade på en inspelning när Julius Brus berättar för Nils Tiberg om när Albert Engström och Anders Zorn kom till Odensholm 1905.
- Vi visade ”Hildas minnesbok”, som är ett litet album med verser som Hilda Erkas, född 1895,på Odensholm har haft.  Det är en del religiösa verser, men även andra, skrivna med omsorg av olika personer från Odensholm. De är noggrant undertecknade med datum, daterade mellan 1917 och 1920.

- Under mötet visade vi fina foton från Odensholm, 1930-tal, från Estniska filmarkivet. Vi visade också foton från Odensholm sommaren 2013.

Som vanligt fanns möjlighet att titta på, och få, foton, kartor, CD-skivor, häften, affisch med Odensholmsbåtar, arkivmaterial med mera, och att lämna ett bidrag till byalagets fortsatta verksamhet.

Som alltid fick vi god mat, denna gång goda pajer, hemkokt surkål, och hembakta kakor. Vi tackar byalagets kockar, bagare, kökspersonal, tekniker och alla som hjälpt till med olika saker, så mycket! Vi sjöng de gamla stämningsfulla sångerna tillsammans, och tackar Bertil för proffsig fin musik!

 

 

Bilaga 1, Verksamhetsberättelse Odensholms byalag 2013
En sammanfattning av händelser och aktiviteter under året.

Styrelsen har varit under året
Ordförande: Saga Adolfsson, Sekreterare: Lotta Odmar, Kassör: Owe Fahlström, vald fram till det konstituerande styrelsemötet den 5 maj 2013, därefter utsågs Mats Erkas till kassör. Ledamöter: Owe Fahlström, Göran Hoppe, Lennart Marks, Christina Erkas, Mats Erkas och Annette Brus. Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus, Jan Odmar och Martin Nilsson. Revisor: Gunnar Ekman och Revisorssuppleant, Annelie Erkas.

Styrelsemöten
Fyra protokollförda styrelsemöten har hållits under det gångna året.  

Medlemsantal
Antalet betalande medlemmar 2013 uppgår till 118 st.

Ekonomisk situation
Årsredovisningen för 2013 är nu klar. Resultatet för medlemskontot blev -17 500 Kr, och tillgångarna är nu 6956 Kr. Resultatet för fondkontot blev +12 208 Kr, och tillgångarna är nu 31 596 Kr.
Vi ansökte också under våren om bidrag från Kulturrådet för de återstående arbetena med kyrkogården, men tyvärr fick vi inget bidrag. Övriga kostnader under året har varit: tryckkostnader för broschyren, tjärfärg, bets och penslar, resor t o r Derhamn-Odensholm samt transporten av kalksten till kyrkogårdsmuren. Gåvor har kommit in till fonden för Jesu Kapell, till minne av Valter Erkas.

Årsmötet 2013
På årsmötet den 9 mars 2013 i Österledskyrkan i Uppsala var vi 45 vuxna och 3 barn närvarande. Vi hade årsmötesförhandlingar då vi bland annat beslutade om nya stadgar för byalaget. Vi pratade om hur vi går vidare. Vi vill undersöka möjligheterna att bygga ett hus/hembygdsgård i Bien för byalaget. Medlemmarna på årsmötet var positiva att vi går vidare med de planerna. Vi visade foton och filmer från firandet av konserveringen av Jesu Kapell den 5 augusti 2012. Vi lyssnade på en bandupptagning från 1950-talet där Julius Brus berättar på genuint Holmbomål. Mats Erkas berättade om sin intressanta uppsats om Holmbomålet. Vi tittade i ett album med minnesverser som skrivits 1917-1920 av flera personer ur olika familjer på Odensholm. Flera medlemmar hade med sig fina stickade vantar och sockor, stickade på Odensholm eller i Sverige, med mönster och i den stickteknik som traditionellt gjordes på Odensholm. Vi såg på en journalfilm om Odensholm från 1937, och visade ett TV-program om Odensholm som sändes i estnisk TV i hösten 2012. Det fanns möjlighet att ta del av och få kartor, en fin affisch med Odensholmsbåtar ritade av Julius Brus, häften, CD-skivor, foton och arkiv-material.

Gamla foton från Eesti Filmiarhiiv
I maj 2013 köpte vi 16 st stämningsfyllda foton från 1930-talets Odensholm.

K-märkning av kapellet och kyrkogården
Kapellet och kyrkogården är nu skyddade som kulturminnesmärken enligt estnisk lag. Kulturministern har undertecknat dokumentet den 6 mars!

Nya broschyrer
I maj 2013 uppdaterade vi och lade in nya bilder i vår broschyr om Odensholm, som finns på både svenska och estniska. Broschyren är tryckt i 2 x 700 ex och de finns på Odensholm i infolådan vid kapellet och i infohuset, i Slaviks affär i Derhamn, på Aibolands museum, och de finns att ladda ner från vår hemsida.

Sommarresor
- Veckan före midsommarhelgen var vi en grupp på 9 personer som åkte till Odensholm. Vi gjorde en del små arbeten som att slå gräs och sköta om gravvårdarna och kompletterade planteringen av gul fetknopp på långhusmuren. Vi träffade också kommundirektören Annika Kapp och Marika Meister från Nuckö kommun med anledning av vår ansökan att få bygga ett hus/hembygdsgård för byalaget i Bien. Det var ett mycket positivt möte.
- Familjen Odmar och familjen Erkas Nilsson var på Odensholm i slutet av juli, när det var fint och lugnt väder, efter en veckas hård nordanvind, så segelbåten kunde ligga tryggt ankrad i Storhamne. Vi tjärade klockstapeln på kyrkogården, vilket var välbehövligt, då det nästan var 20 år sedan den sattes upp av holmborna. Vi betsade också redskapsboden. Vi såg ett flertal tranor vid Kappolkärre men det var mycket torrt på ön så vi hittade inga jordaknappar.

Eesti Saarte Kogu (Öarnas råd).
Styrelsen beslutade att utse Göran Hoppe som vår representant i Eesti Saarte Kogu (Öarnas råd).

SOV:s hembygdsdag
 Lotta och Christina, representerade byalaget på Hembygdsdagen i Stockholm den 29 september. Vi visade foton från sommaren på Odensholm och gjorde lite reklam för ön.     

Valter Erkas har gått bort
Valter Erkas som tog initiativet till att bilda Odensholms byalag avled den 31 oktober 2013. Odensholms byalag bildades 1993 och Valter var ordförande under åren 1993 – 2006. Därefter var han hedersordförande och deltog i varje årsmöte till i år, då han hindrades av sin vacklande hälsa. Under Valters tid som ordförande hände mycket på Odensholm. Gravstenar sattes upp på kyrkogården för varje gård, en klockstapel med klocka byggdes och monterades upp bredvid kyrkogården. Redan1992 ledde han arbetet med att ansöka om att återfå ägande/besittningsrätt till ön, vilket inte var möjligt. Ön blev i stället ett naturreservat 1996. Byalaget fortsätter att verka för att bevara och sprida kunskapen om den gamla kulturen samt deltar i Odensholms utveckling helt i Valters anda.

Hembygdsgård
Medlemmarna på årsmötet i mars 2013 ställde sig positiva till att byalaget ska gå vidare med planen att uppföra en hembygdsgård i Bien. Byalaget ansökte så i april 2013 till Nuckö kommun att få uppföra en hembygdsgård i Bien på Odensholm. Lea Stroh och Göran Hoppe har representerat byalaget vid möten och kontakter med Nuckö kommun, och även bistått kommunen med framtagandet av detaljplanen. Byalaget har bland annat lämnat följande synpunkter till kommunen: - Att
det är viktigt för oss att Biens och hustomternas historiska gränser bevaras och dokumenteras. - I likhet med Nuckö kommun anser byalaget att det är nödvändigt att det görs en arkeologisk undersökning av Biens område. - Att det ska bli möjligt att få bygga även på den nordöstra sidan av Västor gatna.– Att byggnaden för djurhållningen inte bör ligga i Bien. - Att det är viktigt för oss att Odensholms natur- och kulturarv skyddas. - Att verksamhet som ska bedrivas på ön bör vara sådan som tar hänsyn till natur- och kulturarvet. – Att turismen bör vara inriktad på det som naturvårdsområdet är inrättat för d.v.s. geologi, ornitologi samt öns speciella växt- och djurliv. – Att människor som arbetar på ön ska ha ordentliga bostäder. I februari 2014 finns nu ett nytt förslag till detaljplan. Bland annat har viktiga ändringar gjorts så att tomterna följer de gamla tomtgränserna, vid byggnation ska man i görligaste mån följa de gamla husgrunderna. Planen innehåller också regler om byggnadssätt. Vi föreslås få bygga på Erkas gård. Det innebär att vi kan restaurera ladugården och bygga upp de hus som finns inom tomten. Familjerna Koppel och Bergström föreslås få bygga ett gemensamt hus på Nibondas tomt. Vi hoppas att Nuckö kommun beslutar om detaljplanen under våren. Styrelsen är mycket nöjd med det arbete som Lea och Göran har gjort.

SOV:s samrådsmöte
Saga och Lotta deltog för byalagets räkning i mötet den 4 december på SOV. Mötet handlade om planeringen för minnesåret 2014-70 år i Sverige, och om flykten från Estland för 70 år sedan.

TallinkSiljas rabatterade biljetter
kom tyvärr väldigt sent i år och var inte så förmånliga som tidigare. Vi sände rabattkoden med e-post till medlemmarna i januari 2014.

Kustbon
Saga och Lotta har skrivit i byalagets spalt i de fyra nummer som utkommit under året. I februarinumret 2014, som handlar om kärlek, finns ett helt uppslag med några blad från “Hildas minnesalbum“ som Saga har sänt in.

Hemsidan
uppdateras kontinuerligt av Lotta och Jan Odmar och nås på
www.odensholm.se

vid pennan Lotta 2014-03-07

Bilaga 2
Odensholms byalags styrelse 2014
:
Ordförande: Saga Adolfsson
Sekreterare: Lotta Odmar
Kassör: Mats Erkas
Övriga ledamöter: Owe Fahlström, Göran Hoppe, Lennart Marks, Christina Erkas, och Annette Brus.
Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus, Jan Odmar och Martin Nilsson.Odensholms byalags kontaktmän 2014:


GÅRD                ORDINARIE                                           SUPPLEANTER

BRUS                   Owe Fahlström                                           Annette Brus
                                      Länna Hammarby 1                                                   Åsvägen 6
                                     
761 93 Norrtälje                                                           169 53 Solna
                                      0176-266059                                                                08-58012286STAVAS              Ingvald Luks                                              Agnes Jansson
                                      Kyrkogatan 20                                                             Lindhemsvägen 37
                                      702 10 Örebro                                                              194 51 Upplands Väsby
                                      019-209119                                                                  08-59033198


ERKAS                Lotta Odmar                                               Christina Erkas
                                      Norrgårdsvägen 19                                                      Mossvägen 103

                       141 38 Huddinge                                                           141 44 Huddinge

                       08-7114524                                                                    08-7111463

 

GREIS             Olof Greis                                                      Ingemar Greis
                               Torpängen, Irsta                                                                 Femörsväg. 14 B
                               725 97 Västerås                                                                  613 35 Oxelösund
                               021-7702521                                                                     
0155-97777


MARKS           Lennart Marks                                                Klara Svensson
                                Safirgången 52                                                                   St Björnens gata 186
                                135 49 Tyresö                                                                    136 64 Haninge
                                08-7702521                                                                        08-7451555


NIGGORS        Ingrid Larsson                                               Bengt Westerblom
                                Ormön 27                                                                           Sibeliusgången 40               
                                740 71 Öregrund                                                                164 76 Kista                        
                                0173-37030                                                                        08-7529062                         

NIBONDAS     Ivar Brus                                                      Toomas B Voogand
                                 Skolgatan 18                                                                     Norrskensbacken 9
                                 740 71 Öregrund                                                               146 46 Tullinge
                                 0173-30557                                                                       08-7788537