Årsmötet 2012 hölls lördagen den 10 mars 2012 i Vaksala församlingssal i Uppsala. Mötet var välbesökt, hela 53 st medlemmar av 110 st var där! Vi hade årsmötesförhandlingar, presenterade förslag till nya stadgar för byalaget, berättade om arbetet med färdigställandet av Jesu Kapell och om planeringen av återinvigningen med mera. Många anmälde sig till båtresan den 5 augusti. Vi visade ett bildspel sammanställt av vår projektledare Lea Stroh, över restaureringen av Jesu Kapell under åren 2006-2011. Vi visade också restaureringsfirmans rapport från 2011 års restaureringsarbete. Vi visade foton som Anders Zorn tagit på Odensholm 1905. Vi kunde köpa vykort med Odensholmsmotiv gjorda och tryckta av Anna Erkas. Som vanligt var det mycket god mat och hembakta kakor. Vi tackar byalagets kockar, bagare och kökspersonal så mycket !  Vi sjöng de gamla stämningsfulla sångerna tillsammans, och tackar Bertil för fin musik !

 

 

Huddinge 2012-03-11                                                            Årsmötesprotokoll                                                                  


 

Protokoll fört vid Odensholms byalags årsmöte 2012-03-10

            Mötet hölls i Vaksala församlingshem, Uppsala. 53 medlemmar var närvarande .

 

1.      Öppnande av årsmötet.

Saga Adolfsson hälsade alla välkomna och förklarade byalagets 19:e årsmöte öppnat.

 

2.      Val av mötesordförande.

Owe Fahlström valdes till mötesordförande.

 

3.      Val av mötessekreterare.

Lotta Odmar valdes till mötessekreterare.

 

4.      Val av två justeringsmän.

Christina Erkas och Britt-Inger Persson valdes till justeringsmän.

 

5.      Mötets behöriga sammankallande.

Årsmötet beslutade att mötet var behörigt sammankallat.
 

6.   Verksamhetsberättelse och kassarapport.
Saga Adolfsson berättade om verksamheten under det gångna året.                            Bilaga 1.

Kassarapport samt Resultat- och balansräkning redogjordes för av Saga.
Inga synpunkter fanns angående verksamhetsberättelsen eller kassarapporten.


Owe Fahlström berättade att tillgångarna i byalagets kassa till dags dato är 38 412 Kr och i Fonden för Jesu Kapell är tillgångarna 28 684 Kr.
 

7.      Revisionsberättelse.

Gunnar Ekman har granskat årsredovisningen för byalaget och för fonden för Jesu Kapell samt lämnat revisionsberättelsen. Gunnar Ekman rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
 

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade, med stöd av revisionsberättelsen, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

9.      Val för 2011:

Årsmötet beslutade att välja följande som:

Ordförande             Saga Adolfsson                    omval          vald för 1 år

Sekreterare              Lotta Odmar                       omval          vald för 1 år

Kassör                     Owe Fahlström                   omval          vald för 1 år

Ledamöter/Kontaktmän                                                                                               Bilaga 2.

Revisorer                Gunnar Ekman                     omval         vald för 1 år

Revisorssuppleant   Monika Fahlström-Hagman  omval          vald för 1 år

 

10.  Fastställande av medlemsavgift för 2013.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska fortsätta att vara 100 Kr per år.

 

11.          Förslag till reviderade stadgar
Saga Adolfsson redogjorde för förslag till reviderade stadgar.                                  Bilaga 3
Årsmötet antog förslaget och synpunkter kan lämnas innan beslutet om nya stadgar ska beslutas
vid nästa årsmöte år 2013.

12.  Övriga frågor.

Saga Adolfsson föreslog följande om finansieringen av slutförandet av restaureringen av Jesu Kapell och om återinvigningen av detsamma: att 10 000 Kr överförs från byalagets kassa till fonden för Jesu Kapell och att kostnader för återinvigningen betalas av byalagets kassa. Fråga ställdes om kostnaden för invigningen. Saga redogjorde för att det främst handlar om båtresan på återinvigningen, vilket beräknas kosta ca 10 000 Kr.
Årsmötet beslutade att bifalla båda förslagen.
 

Bertil Adolfsson informerade medlemmarna om att priset för att hyra församlingslokalerna i Uppsala stift har blivit väl högt och att vi önskar förslag på billigare lokal att hyra för nästa årsmöte.

 

Efter den formella delen av årsmötet:

- Visades ett bildspel sammanställt av vår projektledare Lea Stroh, över restaureringen av Jesu Kapell under åren 2006-2011.
- Vi visade också restaureringsfirmans rapport från 2011 års restaureringsarbete.
- Vi informerade  om återinvigningen av Jesu Kapell den 5 augusti 2012. En lista för att anmäla sig till båtresan den 5 augusti skickades runt.
 

13.  Avslutning

Owe Fahlström förklarade årsmötet avslutat.

 Vid protokollet:     

 

Lotta Odmar                                                     Owe Fahlström                  

Mötessekreterare                                                Mötesordförande                                                          

Justeras:  datum      /       - 2012,                        datum      /        -2012        

 

 Christina Erkas                                                   Britt-Inger Persson

Justeringsman                                                     Justeringsman
 

 ( Anm. Protokollet ovan är justerat och godkänt i mars 2012)

   

                                                                                    Bilaga 1

 

Verksamhetsberättelse 2011 Odensholms byalag

Årsmötet
Odensholms byalags årsmöte 2011 hölls lördagen den 12 mars i Uppsala. Cirka 40 medlemmar var närvarande. Vi hade årsmötesförhandlingar och berättade om hur projektet med Jesu kapell går vidare och vi visade bilder från sommarresan 2010. Vi berättade om arkivmaterial bl. a. från Nordiska museet och om en skrift från Elmar Nymans material, där det ryska befälet över servismanskapet för ett kanontorn på Odensholm beskriver händelserna med början år 1941. Vi åt god mat sjöng sånger och hade trevligt tillsammans.

Arbetsgruppen för Odensholms byalag har haft 2 arbetsgruppmöten under 2011, ett i januari och ett i augusti.

Medlemsantal
Antalet betalande medlemmar 2011 uppgår till 110st.

Arbetet med kapellruinen
Det har varit den femte sommaren med arbetsresor till Odensholm och vi har kommit en bra bit närmare målet: restaureringen av ruinen av Jesu kapell. Pojkarna från firman Säästvad Ehituslahendused OU arbetade där under flera veckor, även under våra arbetsvecka, för att göra klart alla murnings-och putsarbeten. Vårt arbetslag har röjt upp en gata med vacker utsikt över "Kappolkärre" samt samlat och transporterat stenmaterial från godkända ställen på ön. Stort tack till alla er som lagt ner tid och kraft på detta. Stort tack också till alla er som bidragit och bidrar med penninggåvor till projektet. Målet är att kunna ha invigningen den 5 augusti 2012.

Ekonomisk situation
Under 2011 har närmare 200000 SEK betalats ut till den estniska renoverings firman för deras arbete och enligt kalkylen återstår ca 20000 kr att betala för att färdigställa restaureringen av kapellet. Sedan tillkommer kostnader för transporter till Odensholm för den arbetsgrupp som ska arbeta med att plantera gul fetknopp på kyrkomuren och transporter av material på ön.

Från Nuckö kommun har det kommit ett bidrag på 2000 Euro. Dessa pengar har betalats ut till Lea Stroh för hennes arbete med kapellruinen.

Stadgar
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag på reviderade stadgar för Odensholms byalag som presenteras på årsmötet 2012.

Hemsidan uppdateras kontinuerligt av Lotta och Jan Odmar och nås på www.odensholm.se

Saga Adolfsson/ ordf. Odensholms byalag

 

  

                                                                                                                           

 

 

                                                               Bilaga 2

Odensholms byalag
Styrelse och Kontaktmän 2012GÅRD                   ORDINARIE                                SUPPLEANTER

BRUS                    Owe Fahlström                             Annette Brus
                               Länna Hammarby 6897                    Åsvägen 6
                              
761 93 Norrtälje                               169 53 Solna
                               0176-266059                                    08-58012286STAVAS                Ingvald Luks                                  Agnes Jansson
                              Lundhagsvägen 64                           Lindhemsvägen 37
                              703 76 Örebro                                 194 51 Upplands Väsby
                               019-227500                                     08-59033198


ERKAS                  Lotta Odmar                                 Christina Erkas
                               Norrgårdsvägen 19                          Mossvägen 103

                               141 38 Huddinge                            141 44 Huddinge

                               08-7114524                                     08-7111463

GREIS                   Olof Greis                                      Ingemar Greis
                               Torpängen, Irsta                              Femörsväg. 14 B
                               725 97 Västerås                              613 35 Oxelösund
                               021-7702521                                  
0155-97777


MARKS                 Lennart Marks                               Klara Svensson
                              Safirgången 52                                St Björnens gata 186
                              135 49 Tyresö                                 136 64 Haninge
                              08-7702521                                     08-7451555


NIGGORS             Ingrid Larsson                                Bengt Westerblom
                              Ormön 27                                         Sibeliusgången 40        
                              740 71 Öregrund                               164 76 Kista                 
                              0173-37030                                       08-7529062                  

NIBONDAS           Ivar Brus                                        Toomas B Voogand
                              Skolgatan 18                                    Norrskensbacken 9
                              740 71 Öregrund                              146 46 Tullinge
                              0173-30557                                      08-7788537

 

  

 

Reviderade stadgar för Odensholms byalag 2012                                                                         Bilaga 3

1.      Bakgrund

Familjerna Brus, Erkas, Greis, Marks, Nibondas, Nigors och Stavas har från 1700-talet och fram till tiden för andra världskriget (1940) gemensamt bebott och brukat ön Odensholm (Osmussaar) i Estland. Varje familj hade en sjundedel (1/7) av den gemensamma och samfällda marken. Enskild äganderätt förekom ej.

Efter fördrivningen från ön 1940 har man gemensamt ansökt hos företrädare för republiken Estland om att återfå äganderätten till Odensholm.

I avvaktan på beslut i äganderättsfrågan instiftades detta byalag 1993 med uppgift att leda förvaltningen av de gemensamma angelägenheterna. Syftet var att bevara den ursprungliga ägandeformen och brukandet av den samfällda egendomen. 1994 bifölls odensholmsbornas krav på kompensation för deras förstörda gårdar, däremot kunde man ej återfå marken eftersom man haft besittningsrätt men ej äganderätt till Odensholm. 1996 förklarades ön som naturreservat av Estlands regering och en skötselplan har upprättats.

2.      Syfte

Bevara och sprida kunskapen om kulturen och vår härkomst och delge det till sentida ättlingar. Delaktighet i och inflytande över Odensholms utveckling. Planering och genomförande av olika gemensamma projekt som rör Odensholm.

3.      Årsmöte     

Byalaget ska sammanträda minst en gång per år eller oftare om så anses påkallat. Från varje gård ska utses en kontaktman och en suppleant, vilka väljs för ett år i taget.

Kallelse till årsmötet ska ske minst 1 månad innan. Till extra årsmöte ska kallelse ske minst 2 veckor innan.

4.      Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst 6 ledamöter inklusive ordföranden, samt minst 3 suppleanter. Styrelsen väljs på årsmötet för ett år i taget. Vid beslut har ordföranden utslagsröst.  

5.      Medlemskap

Medlem i Odensholms byalag kan den bli som tillhör någon av de ovan nämnda familjerna, ättling eller ingift, eller har ett särskilt intresse för Odensholm och den estlandssvenska kulturen där. Styrelsen har rätt att besluta om uteslutning av medlem.

6.      Möten

Vid byalagets årsmöte ska följande frågor avhandlas.

1.      Mötets öppnande

2.      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.      Val av justeringsmän

4.      Godkännande av kallelse till årsmötet

5.      Föredragning av årsberättelsen samt årsredovisningen.

6.      Revisorernas berättelse

7.      Fastställande av balansräkningen

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.      Val av styrelse och suppleanter till kommande år

10.  Val av revisorer och suppleanter till kommande år

11.  Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

12.  Inkomna motioner (motionstid 2 v. före årsmötet)

13.  Övriga ärenden.