Odensholms byalags årsmöte 2011 hölls lördagen den 12 mars i Församlingssalen, Sunnersta kyrka, i Uppsala. Cirka 40 medlemmar var närvarande. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade vi om hur projektet med Jesu kapell går vidare och visade bilder från sommarresan 2010. Vi berättade om planerna för 2011 års sommarresa, som preliminärt blir from mitten av vecka 26 till mitten av vecka 27. Vi berättade om arkivmaterial från Nordiska muséet där Helmut Hagar beskriver livet på Odensholm, med bl a ritningar av olika båttyper från Odensholm. Vi har också fått en skrift, från Elmar Nymans material, där det ryska befälet över servismanskapet för ett kanontorn på Odensholm beskriver händelserna med början år 1941. Detta material har vi samlat på en CD som medlemmarna kunde ”köpa” liksom CD-skivor med berättelser där Walter Erkas berättar, delvis på holmbomål, om livet på den estlandssvenska ön. Intäkterna för inspelningarna och arkivmaterialet går oavkortat till projektet för ”Bevarandet av Jesu Kapell på Odensholm. Årsmötet beslutade att 15 000 Kr ska överföras från byalagets kassa till fonden för Jesu Kapell. Efter årsmötet fick vi mycket god mat (bl.a. surkål!) och kaffe och kaka. Tillfälle att umgås blev det också. Vi sjöng sånger och hade trevligt tillsammans.

Stort tack till er som lagat den goda maten och till Bertil, Walter och Ylva för fin musik och sång!

Årsmötesprotokollet följer här:
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huddinge 2011-03-13                                                             Årsmötesprotokoll                                                                  

 

 

Protokoll fört vid Odensholms byalags årsmöte 2011-03-12

            Mötet hölls i Sunnersta församlingshem. Cirka 40 medlemmar var närvarande .

 

1.      Öppnande av årsmötet.

Saga Adolfsson hälsade alla välkomna och förklarade byalagets 18:e årsmöte öppnat.

 

2.      Val av mötesordförande.

Owe Fahlström valdes till mötesordförande.

 

3.      Val av mötessekreterare.

Lotta Odmar valdes till mötessekreterare.

 

4.      Val av två justeringsmän.

Christina Erkas och Britt-Inger Persson valdes till justeringsmän.

 

5.      Mötets behöriga sammankallande.

Årsmötet beslutade att mötet var behörigt sammankallat.

6. Verksamhetsberättelse och kassarapport.
Saga Adolfsson berättade om verksamheten under det gångna året.                            Bilaga 1.

Kassarapport samt Resultat- och balansräkning redogjordes för av Saga.
Tillgångarna i byalagets kassa är 40 772 Kr och i Fonden för Jesu Kapell är tillgångarna 84 235 Kr. Till detta kommer de 100 000 Kr som vi beviljats från Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur.

Inga synpunkter fanns angående verksamhetsberättelsen eller kassarapporten.

 

7.      Revisionsberättelse.

Gunnar Ekman har lämnat revisionsberättelsen. Gunnar Ekman hade ett påpekande gällande ett årsmötesbeslut för 2010. Beslutet om att 2010 års medlemsavgifter skulle gå till fonden för Jesu Kapell var inte riktigt. Det skulle istället ha tagits ett årsmötesbeslut om att en viss summa skulle överföras från byalagets kassa till fonden för Jesu Kapell. Medlemsavgifterna från 2010 har efter Gunnar Ekmans påpekande bokats om av kassören till byalagets kassa. Efter att detta rättats rekommenderar Gunnar Ekman att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2010.

 

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade, med stöd av revisionsberättelsen, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

9.      Val för 2011:

Årsmötet beslutade att välja följande som:

Ordförande             Saga Adolfsson                     omval          vald för 1 år

Sekreterare              Lotta Odmar                         omval          vald för 1 år

Kassör                     Owe Fahlström                     omval          vald för 1 år

Ledamöter/Kontaktmän                                                                                               Bilaga 2.

Revisorer                Gunnar Ekman                      omval         vald för 1 år

Revisorssuppleant   Monika Fahlström-Hagman  omval          vald för 1 år

 10.  Fastställande av medlemsavgift för 2012.
           
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska fortsätta att vara 100 Kr per år. 

11.  Övriga frågor.

Saga Adolfsson föreslog att 15 000 Kr överförs från byalagets kassa till fonden för Jesu Kapell, vilket också beslutades av årsmötet.

Information om sommarresan vecka 26-27.

 

Efter den formella delen av årsmötet visades bilder från sommarens arbete med Kapellprojektet.

 

12.  Avslutning

Owe Fahlström förklarade årsmötet avslutat.

 

Vid protokollet:

 

 Lotta Odmar                                                     Owe Fahlström

Mötessekreterare                                                Mötesordförande

Justeras:  datum      /       - 2011,                        datum      /        -2011

 

 

Christina Erkas                                                   Britt-Inger Persson

Justeringsman                                                     Justeringsman

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bilaga 1


Verksamhetsberättelse 2010 Odensholms byalag

En sammanfattning av händelser och aktiviteter under året.

Årsmötet
Odensholms byalags årsmöte 2010 hölls lördagen den 13 mars i Församlingssalen, Sunnersta kyrka, i Uppsala. Närvarande var 48 medlemmar. Årsmötet beslutade att pengar ska överföras från byalagets kassa till fonden för Jesu Kapell och att 2010 års medlemsavgifter också ska gå dit. Göran Hoppe informerade om Skötselplanen för Odensholm om hur det är tänkt att ansvar och finansiering kan fungera vad beträffar inventering och skydd av de kulturella och arkeologiska värdena. Vi visade också bilder från 2009 års arbete med Kapellprojektet liksom foton, bilder på föremål och kartor från museum och arkiv i Tartu. Vi åt mycket god mat (bl.a. surkål!), sjöng sånger och hade trevligt tillsammans.
  
Arbetsgruppen för Odensholms byalag har haft 2 arbetsgruppsmöten under 2010, ett i januari och ett i augusti.

 Nytt hus byggt vid Storhamne                                   
Nuckö kommun har uppfört ett informationshus i hamnen på Odensholm. Det är ett möblerat hus med kamin, loft och torrdass. Huset ägs av Nuckö kommun och sköts av Aili Bergström. Det kan användas för övernattning efter överenskommelse och under sommarresan 2010 prövade några av deltagarna på att använda det under vistelsen på ön.

                                        

                      Huset i hamnen Bryggan

CD inspelningar med berättelser på holmbomål
Byalaget erbjuder inspelningar på CD där Walter Erkas berättar, delvis på holmbomål, om livet på Odensholm. CD:n innehåller också några estlandssvenska sånger. Inspelningarna är gjorda 1986-1987 av Saga och Bertil Adolfsson. Lyssna på spännande och färgstarka berättelser om Nikolaj vid fyren, Ålfiske i Mosund, Tillbud i bränningen, Järnbåten, Stavas oxen, Ahl-slå och andra berättelser. Här följer ett utdrag från berättelsen om Ljustring: Sté ein tradition som vårat ha had…..Emil å Kat hade vart ut i hamne opa sté, simp-sté, å så en vådli stora gädd. Kom i lånd då språka om för Janne, en vådli stora gädd. Aj, aj hade Janne tänkt ja ska å gå ut. Tog rupa å gick ut å ner mot Bastalaie eller om de var nere mot Minjestain ……Så, så had en si hank ha´d ståe, och hur en då försök komma så pass när å som det small så va gädda hans å stor var ha. En skriftlig översättning till svenska medföljer också CD:n.
Det finns också en CD med intervjuer med Walter Erkas från radioprogram inspelade 1984 och 1991. Byalaget har också sammanställt en CD med gamla fotografier, bilder på föremål och kartor m.m. Intäkterna för ovanstående CD skivor går oavkortat till projektet för ”Bevarandet av Jesu Kapell på Odensholm”.

 Arbetet med kapellruinen under sommaren
Vi var ca 20 personer som med vår projektledare Lea Stroh i spetsen, var på Odensholm och arbetade och hade trevligt under den andra veckan i juli. Deltagarna var både från Sverige och från Estland. Vädret var som vanligt strålande och badtemperaturen var hela 22 grader! Några bodde i Nuckö kommuns informationshus. Ett mycket stort röjningsarbete är nu gjort i backen ned mot Kappolkärre, hela långhusmuren är nu framgrävd och bl.a. har stentröskeln i kapellets ingång i tornet kommit fram. Ytterligare en del av kyrkogårdsmuren byggdes upp.

Den skotska höglandsboskapen hade fått några nya kalvar, och vi räknade till hela 15 stycken djur, trots den hårda vintern som varit på Odensholm. Veckan avslutades med en fin gudstjänst i kapellruinen av Nuckös församlingspräst Kaisa Kirikal. Gudstjänsten hölls på både estniska och svenska. Byalaget tackar alla så mycket för engagemang och trevliga dagar tillsammans!

                            

Grävning på utsidan av ruinen              Gudstjänst  juli 2010                                          Boskap på Odensholm

Skyddsplanen
Planen för landskapsskydd för Odensholm är nu beslutad. Den gäller för åren 2010-2014. Förutom en beskrivning av skydd och planer för naturvärden innehåller den planer för inventering och dokumentering av kulturella och arkeologiska skyddsvärden. Skyddsplanen kommer att läggas ut på vår hemsida, www.odensholm.se, dock finns den bara på estniska.

Ekonomisk situation
Enligt årsmötesbeslutet 2009 överfördes 25000 kr från Byalagets medlemskassa till Fonden för Jesu kapell. Medlemsavgifterna för 2010 kan dock endast läggas till fonden efter ett nytt årsmötesbeslut. I juni 2010 beviljades Byalaget ett anslag på 30000 kr till Bevarandeprojektet för Jesu kapellruin utav Kungl. Patriotiska sällskapet och i dec. 2010 beviljades 100000 kr till projektet utav Konung Gustav den VI Adolfs fond för svensk kultur. Från medlemmarna har inkommit gåvor på 7300 kr och intäkter från CD och DVD-skivor är 5600 kr. Lea Stroh har gjort ett underlag för K-märkning av Jesu kapellruin, vilket nu finns för beslut hos Riksantikvarieämbetet i Estland och som medför att Nuckö kommun sedan kan söka pengar från Estland.

 Arkivmaterial
Lotta Odmar har besökt Nordiska museet och tagit del av material där Helmut Hagar beskriver livet på Odensholm, med bl.a. ritningar av olika båttyper från Odensholm. Hans material bygger bl. a. på en mängd intervjuer han gjorde med flera olika sagesmän på Ormön, där många av Odensholmsborna bodde den första tiden i Sverige. Vi har också fått en skrift, från Elmar Nymans material, där det ryska befälet över servismanskapet för ett kanontorn på Odensholm beskriver händelserna med början år 1941.                                           

Byalagets hemsida
Nås på www.odensholm.se och sköts av Lotta och Jan Odmar på ett mycket förtjänstfullt sätt. Där finns all information att få och även en gästbok att skriva i.

Saga Adolfsson                                                                                  

Ordförande Odensholms byalag                                                                                                                          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                     Bilaga 2

Odensholms byalag
Styrelse och Kontaktmän 2011


GÅRD                   ORDINARIE                                SUPPLEANTER

BRUS                    Owe Fahlström                            Annette Brus
                               Länna Hammarby 6897                     Åsvägen 6
                              
761 93 Norrtälje                               169 53 Solna
                               0176-266059                                    08-58012286STAVAS               Ingvald Luks                                Agnes Jansson
                               Lundhagsvägen 64                           Lindhemsvägen 37
                               703 76 Örebro                                 194 51 Upplands Väsby
                               019-227500                                      08-59033198

ERKAS                  Lotta Odmar                               Christina Erkas
                               Norrgårdsvägen 19                           Mossvägen 103
                               141 38 Huddinge                             141 44 Huddinge
                               08-7114524                                      08-7111463

GREIS                   Olof Greis                                      Ingemar Greis
                               Torpängen, Irsta                                Femörsväg. 14 B
                               725 97 Västerås                               613 35 Oxelösund
                               021-7702521                                   
0155-97777

MARKS                 Lennart Marks                             Klara Svensson
                               Safirgången 52                                St Björnens gata 186
                               135 49 Tyresö                                 136 64 Haninge
                               08-7702521                                      08-7451555

NIGGORS             Ingrid Larsson                              Bengt Westerblom
                               Ormön 27                                        Sibeliusgången 40        
                               740 71 Öregrund                              164 76 Kista                 
                               0173-37030                                      08-7529062                  

NIBONDAS           Ivar Brus                                       Toomas B Voogand
                               Skolgatan 18                                   Norrskensbacken 9
                               740 71 Öregrund                              146 46 Tullinge
                               0173-30557                                      08-7788537