Odensholms byalags årsmöte 2010  hölls lördagen den 13 mars i Församlingssalen, Sunnersta kyrka, i Uppsala. 48 medlemmar var närvarande.  Årsmötet beslutade att pengar ska överföras från byalagets kassa till fonden för Jesu Kapell och att 2010 års medlemsavgifter också ska gå dit. Göran Hoppe informerade om Skötselplanen för Odensholm om hur det är tänkt att ansvar och finansiering ska fungera vad beträffar inventering och skydd av de kulturella och arkeologiska värdena på Odensholm. Vi visade också bilder från 2009 års arbete med Kapellprojektet liksom foton, bilder på föremål och kartor från museum och arkiv i Tartu.  Under årsmötet kunde medlemmarna ”köpa” inspelningar på CD där Walter Erkas berättar, delvis på holmbomål, om livet på den estlandssvenska ön. En bildsamling på CD har byalaget också sammanställt innehållande gamla fotografier, bilder på föremål och kartor m.m.
Intäkterna för inspelningarna och bildsamlingen går oavkortat till projektet för ”Bevarandet av Jesu Kapell på Odensholm”. Efter årsmötet åt fick vi mycket god mat (bl.a. surkål!) och kaffe och kaka. Tillfälle att umgås blev det också. Vi sjöng sånger och hade trevligt tillsammans.

Stort tack till er som lagat den goda maten och till Bertil för fin musik och sång!

 

Här följer årsmötesprotokollet:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Protokoll fört vid Odensholms byalags årsmöte 2010-03-13

            Mötet hölls i Sunnersta församlingshem. 48 medlemmar var närvarande .

 

1.      Öppnande av årsmötet.

Saga Adolfsson hälsade alla välkomna och förklarade byalagets 17:e årsmöte öppnat.

 

2.      Val av mötesordförande.

Owe Fahlström valdes till mötesordförande.

 

3.      Val av mötessekreterare.

Lotta Odmar valdes till mötessekreterare.

 

4.      Val av två justeringsmän.

Christina Erkas och Britt-Inger Persson valdes till justeringsmän.

 

5.      Mötets behöriga sammankallande.

Årsmötet beslutade att mötet var behörigt sammankallat.

6. Verksamhetsberättelse och kassarapport.
Saga Adolfsson berättade om verksamheten under det gångna året:

 Projektet för bevarande av Jesu Kapellruin har fortsatt. Talkodagar arrangerades i maj av Ülo Kalm från Nuckö kommun och byalagets arbetsvecka genomfördes veckan efter den svenska midsommaren. Utgrävningen av långhusets insida är slutförd och utgrävningen av långhusets utsida är nästan klar. Röjning gjordes på kyrkogården och i backen ned mot Kappolkärre. Kyrkogårdsmuren byggdes upp längs den sydvästra och den sydöstra gränsen runt kyrkogården .Veckan efter byalagets arbetsvecka på ön kom den estniska plåtslagarfirman och monterade  det nya skyddstaket till tornet. En kopia av den gamla tornvimpeln har satts upp och kyrkklockan är nu också monterad i tornet.

Broschyren om Odensholm som byalaget har framställt finns nu både på svenska och på estniska. Broschyrerna finns i lådor som vi har satt upp vid affären i Derhamn och vid Kapellet på Odensholm. Vi har också lämnat dem till Aibolands muséum.

På Svenskdagen i Birkas den 19 juli representerades byalaget av Saga Adolfsson som informerade och svarade på frågor om Odensholm.

Vi har inte blivit beviljade bidrag från Patrotiska sällskapet.

Skötselplanen för Odensholm 2009-2013 var på remiss till byalaget. Göran Hoppe och Lea Stroh har lämnat underlag för hur kulturarvet ska bevaras på Odensholm, med utgångspunkter kring kulturella och arkeologiska skyddsvärden.

Lea Stroh  har gjort en projektplan för restaurering av Marks´ ria som Nuckö kommun har beställt. Oklart hur det blir nu när Ülo Kalm inte längre är kommundirektör.

Saga Adolfsson, Lotta Odmar, Christina Erkas och Marianne Brus besökte i november museum och arkiv i Tartu och såg på föremål, fotografier och arkivmaterial om Odensholm tillsammans med Lea och Olof Stroh. Där fanns bland annat en intressant karta över Odensholm. Kopior av foton, foton på föremål och kartan har vi nu visat på årsmötet.

Två stycken möten med arbetsgruppen har hållits under året och minnesanteckningar har förts.

Kassarapport samt Resultat- och balansräkning redogjordes för av Saga.

Inga synpunkter fanns angående verksamhetsberättelsen eller kassarapporten.

 

6.      Revisionsberättelse.

Gunnar Ekman har lämnat och godkänt revisionsberättelsen. Inga synpunkter fanns.

 

7.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade, med stöd av revisionsberättelsen, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

8.      Val för 2010:

Årsmötet beslutade att välja följande som:

Ordförande             Saga Adolfsson                    omval          vald för 1 år

Sekreterare              Lotta Odmar                         nyval           vald för 1 år

Kassör                     Owe Fahlström                     omval          vald för 1 år

Ledamöter/Kontaktmän               se bilaga 1.

Revisorer                Gunnar Ekman                      omval         vald för 1 år

Revisorssuppleant   Monika Fahlström-Hagman  omval          vald för 1 år

 

9.      Fastställande av medlemsavgift för 2011.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska fortsätta att vara 100 Kr per år.

 

10.  Övriga frågor.

Saga Adolfsson föreslog att 20 000 Kr överförs från byalagets kassa till fonden för Jesu Kapell. Marianne Brus föreslog att 25 000 Kr ska överföras. Årsmötet beslutade att 25 000 Kr ska överföras från byalagets kassa till fonden för Jesu Kapell.
Saga Adolfsson föreslog att medlemsavgifterna för år 2010 ska gå till fonden för Jesu Kapell, vilket också beslutades av årsmötet.

Information om sommarresan vecka 27.

 

Efter den formella delen av årsmötet informerade Göran Hoppe om Skötselplanen för Odensholm och hur det är tänkt att ansvaret för, och finansieringen, skyddet och inventeringen av de kulturella och arkeologiska värdena ska fungera. Efter mötet visades bilder från sommarens arbete med Kapellprojektet liksom foton och bilder på föremål från museum och arkiv i Tartu.

 

11.  Avslutning

Owe Fahlström förklarade årsmötet avslutat.

 

Vid protokollet:     

Lotta Odmar                                                     Owe Fahlström                  

Mötessekreterare                                                Mötesordförande                                                          

Justeras:  datum      /       - 2010,                        datum      /        -2010        

Christina Erkas                                                   Britt-Inger Persson

Justeringsman                                                     Justeringsman

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                         Bilaga 1

Odensholms byalag
Styrelse och Kontaktmän 2010
GÅRD                   ORDINARIE                                SUPPLEANTER

BRUS                    Owe Fahlström                             Annette Brus
                               Länna Hammarby 6897                     Åsvägen 6
                              
761 93  Norrtälje                              169 53 Solna
                               0176-266059                                    08-58012286STAVAS                Ingvald Luks                                  Agnes Jansson
                               Lundhagsvägen 64                          Lindhemsvägen 37
                               703 76 Örebro                                 194 51 Upplands Väsby
                               019-227500                                      08-59033198


ERKAS                  Valter Erkas                                  Lotta Odmar
                               Jungmansgatan 44                          Norrgårdsvägen 19
                               740 71 Öregrund                              141 38 Huddinge
                               0173-30669/ 37023 Ormön                08-7114524


GREIS                   Olof Greis                                      Ingemar Greis
                               Torpängen , Irsta                             Femörsväg. 14 B
                               725 97 Västerås                               613 35 Oxelösund
                               021-7702521                                   
0155-97777


MARKS                 Lennart Marks                               Klara Svensson
                               Safirgången 52                                St Björnens gata 186
                               135 49  Tyresö                                 136 64 Haninge
                               08-7702521                                      08-7451555


NIGGORS             Bengt Westerblom                        Ingrid Larsson
                               Sibeliusgången 40                           Ormön 27
                               164 76 Kista                                    740 71 Öregrund
                               08-7529062                                      0173-37030


NIBONDAS           Ivar Brus                                        Toomas B Voogand
                               Skolgatan 18                                   Norrskensbacken 9
                               740 71 Öregrund                              146 46 Tullinge
                               0173-30557                                      08-7788537